Accessibility
Skip to Content

החזון שלנו

"העתיד שייך לילדינו. אנחנו בטריומף נתרום לבניית חברה בת קימא וסביבה טבעית באופן שנוכל להתגאות בו. החזון שלנו הוא להיות חברה המנוהלת באופן אחראי, מתייחסת באכפתיות לדורות העתיד, ובשיקול דעת לגבי מה שנותיר מאחורינו;  ולהיות מוכרים כחברה כזאת בתוך הארגון ומחוצה לו."

 

מרקוס שפיסהופר, שותף

אוליבר שפיסהופר, שותף

רומן בראון, שותף


המחוייבות שלנו

 

אנחנו בטריומף מאמינים בתוקף כי כקבוצה בינלאומית אנו אחראים על ההשלכות של פעולותינו מעבר להשגת היעדים העסקיים שלנו.

 

במאמצינו להשגת צמיחה בת קימא ורווחית, אנו מחוייבים לנהל את עסקינו הבינלאומיים באופן חוקי ואחראי על בסיס אתי מוצק ותוך דאגה לרווחתם של עובדינו, של הקהילות שלנו, של בעלי המניות שלנו ושל הסביבה הטבעית.


Read more

הפעילויות שלנו

טריומף, שהיא חברה בבעלות משפחתית, נשארה היחידה העוסקת בהלבשה תחתונה ממותגת מבין היצרנים הגדולים באירופה. חלק ניכר של מתקני הייצור בארצות שונות ברחבי העולם נמצאים בבעלותנו ומתופעלים על ידנו. משמעות הדבר היא שיש לנו שליטה ישירה על מרכזי הייצור הללו, ולכן אנו יכולים ליישם באופן ישיר, באמצעות ההנהלות המקומיות וההנהלה המרכזית שלנו, אמות מידה חברתיות ברמה גבוהה.


Read more

קודי ההתנהלות שלנו

Triumph International Code of Conduct

 

BSCI Code of Conduct


חברוּת בארגונים

חברת טריומף הבינלאומית הצטרפה לשני ארגונים חברתיים בינלאומיים:

 Business Social Compliance Initiative (BSCI) and the Global Social Compliance Programme (GSCP) ,

 כדי לשתף פעולה בהשגת יישום  משופר של עקרונות חברתיים ולמצוא פתרונות משותפים לבעיות שוטפות.

Business Social Compliance Initiative (BSCI)קראו עד על 

Global Social Compliance Programme(GSCP) קראו עוד על


מדיניות האתיקה העסקית של טריומף

Triumph Business Ethics Guidelines