Accessibility
Skip to Content

המחוייבות שלנו

אנחנו בטריומף מאמינים בתוקף כי כקבוצה בינלאומית אנו אחראים על ההשלכות של פעולותינו מעבר להשגת היעדים העסקיים שלנו.

 

במאמצינו להשגת צמיחה בת קימא ורווחית, אנו מחוייבים לנהל את עסקינו הבינלאומיים באופן חוקי ואחראי על בסיס אתי מוצק ותוך דאגה לרווחתם של עובדינו, של הקהילות שלנו, של בעלי המניות שלנו ושל הסביבה הטבעית.

 

בהתאם למחוייבותנו זו, פעולותינו מונחות על ידי:

 

·         אחריות להביא בחשבון את האינטרסים של בעלי המניות שלנו בקבלת החלטות, ולהבטיח שמירת התנהלות חיובית ואתית.

 

·         הבטחת עתידם של הדורות הבאים על ידי יצירת הזדמנויות כלכליות וחברתיות לעובדינו ולקהילות שלנו, תוך שמירת איכות הסביבה הטבעית.

 

באמצעות פיקוח קפדני ושמירה על אמות מידה נאותות, אנו מוודאים את יישום המחוייבות הזאת ומנהלים את הסיכונים שעלולים לחבל באחריות, ביציבות או בהשגים של החברה.

 

מחוייבות זו עולה בקנה אחד עם הערכים והעקרונות של יושר, יושרה וכבוד לזולת. באמצעות תקשורת, תרבות הלמידה המתמדת שלנו המבנה הארגוני האפקטיבי שלנו, נוכל לפקח ולשלוט בהתנהגות שלנו על מנת להבטיח מורשת בת קימא לדורות הבאים.