Accessibility
Skip to Content

הפעילויות שלנו

כיום - טריומף, שהיא חברה בבעלות משפחתית, נשארה היחידה העוסקת בהלבשה תחתונה ממותגת מבין היצרנים הגדולים באירופה. חלק ניכר של מתקני הייצור בארצות שונות ברחבי העולם נמצאים בבעלותנו ומתופעלים על ידנו. משמעות הדבר היא שיש לנו שליטה ישירה על מרכזי הייצור הללו, ולכן אנו יכולים ליישם באופן ישיר, באמצעות ההנהלות המקומיות וההנהלה המרכזית שלנו, אמות מידה חברתיות ברמה גבוהה

טריומף חברה ומיישמת את הכללים של ארגון Business Social Compliance Initiative (BSCI).

אנו עובדים באופן קבוע עם כל מתקני הייצור שלנו על שיפורים ופיתוח כדי לוודא שנעמוד במחוייבויות וביעדים הערכיים שלנו.

 

עמידה בעקרונות חברתיים במפעלים שלנו

באופן מסורתי, האחריות כלפי עובדינו היתה ערך עליון בטריומף במשך הסטוריה של למעלה מ-125 שנה. אנו רואים בעובדים שלנו את הנכס הגדול ביותר שלנו. בהתאם לזאת, טריומף מוודאת שעובדיה יזכו לתנאי עבודה הוגנים ובטיחותיים.

עקרונות המפתח והדרישות שחובה להענות להם כלולים בקוד ההתנהלות של טריומף, Triumph Code of Conduct, ובקוד ההתנהגות של הארגון החברתי הבינלאומי Business Social Compliance Intiative

Business Social Compliance Initiative (BSCI) Code of Conduct.

ואלה נושאי הקודים:

          חופש ההתאגדות והזכות למשא ומתן קולקטיבי

          איסור אפלייה

          פיצויים

          שעות עבודה

          בריאות ובטיחות במקום העבודה

          איסור עבודת ילדים

          איסור עבודת כפיה והענשה

          נושאי בטיחות וסביבה

          מערכות ניהול

הקודים מבוססים על אמנות הליבה של ארגון העבודה הבינלאומי. ציות לכל החוקים והתקנות המקומיים הינו דרישה מוצקה נוספת ונוהל סטנדרטי.

ההנהלה הבכירה במפעלים אחראית להבטיח קיום דרישות הקודים בכל דרגים. ההנהלה העולמית של טריומף תומכת ומפקחת על קיום הדרישות, ואיתה מחלקות מטה החברה: המחלקה לאחריות חברתית והמחלקה להנדסה ובטיחות. מערכת ניהול טובה, הן בדרגם המקומיים והן במרכז, מאפשרת הבנה הדדיתף פיקוח, ניתוח, שיפור מערכות, לימוד הדדי וחילופי מידע. יישום הדרישות החברתיות נבחן באופן סדיר באמצעות ביקורות חיצוניות עצמאיות. כל מקרה של חריגה מהדרישות מתוקן באופן מיידי. מטרתנו היא להגיע למצב של ציות מלא לעקרונות הע"ל בכל המפעלים ובכל עת.

 

קיום העקרונות החברתיים במפעלי צד שלישי של ספקים

טריומף מצפה מספקי צד שלישי שלנו המספקים בגדים מוכנים, לציית באופ מלא לכל הדרישות המחייבות את המפעלים שלנו. טריומף נוקטת במדיניות פנים המתווה במדוייק את תהליך האישור הנוגע לקיום העקרונות החברתיים אצל ספקים ותיקים וחדשים. צוותי הספקים שלנו מתודרכים בהתאם והתהליך נמצא בפיקוח ותמיכת המטה באופן קבוע.

כל ספקי התוצרת הגמורה שלנו חייבים לעבור ביקורות עצמאיות חיצוניות באופן סדיר כדי לוודא שהם עונים על הדרישות המפורטות בקודי ההתנהלות שלנו. התוצאות מנותחות, ובכל מקרה של חריגה מחוייבים הנוגעים בדבר לבצע תיקון תוך פרק זמן מוגדר. התוצאות נבדקות ע"י ביקורת מעקב. אם הדרישות עדיין לא התמלאו, לא ניתן לראות שיפורים מספיקים או שהדיאלוג לא מצליח, אנו מנתקים את הקשרים המסחריים עם הספק הנוגע בדבר – סבר שקורה לעתים נדירות. ספקים חדשים חייבים לעבור תהליך אישור מושלם לפני תחילת עבודתנו איתם.