Accessibility
Skip to Content

קיום עקרונות חברתיים במפעלינו

עמידה בעקרונות חברתיים במפעלים שלנו

באופן מסורתי, האחריות כלפי עובדינו היתה ערך עליון בטריומף במשך הסטוריה של למעלה מ-125 שנה. אנו רואים בעובדים שלנו את הנכס הגדול ביותר שלנו. בהתאם לזאת, טריומף מוודאת שעובדיה יזכו לתנאי עבודה הוגנים ובטיחותיים.

עקרונות המפתח והדרישות שחובה להענות להם כלולים בקוד ההתנהלות של טריומף, Triumph Code of Conduct, ובקוד ההתנהגות של הארגון החברתי הבינלאומי Business Social Compliance Intiative

Business Social Compliance Initiative (BSCI) Code of Conduct.

ואלה נושאי הקודים:

          חופש ההתאגדות והזכות למשא ומתן קולקטיבי

          איסור אפלייה

          פיצויים

          שעות עבודה

          בריאות ובטיחות במקום העבודה

          איסור עבודת ילדים

          איסור עבודת כפיה והענשה

          נושאי בטיחות וסביבה

          מערכות ניהול

הקודים מבוססים על אמנות הליבה של ארגון העבודה הבינלאומי. ציות לכל החוקים והתקנות המקומיים הינו דרישה מוצקה נוספת ונוהל סטנדרטי.

ההנהלה הבכירה במפעלים אחראית להבטיח קיום דרישות הקודים בכל דרגים. ההנהלה העולמית של טריומף תומכת ומפקחת על קיום הדרישות, ואיתה מחלקות מטה החברה: המחלקה לאחריות חברתית והמחלקה להנדסה ובטיחות. מערכת ניהול טובה, הן בדרגם המקומיים והן במרכז, מאפשרת הבנה הדדיתף פיקוח, ניתוח, שיפור מערכות, לימוד הדדי וחילופי מידע. יישום הדרישות החברתיות נבחן באופן סדיר באמצעות ביקורות חיצוניות עצמאיות. כל מקרה של חריגה מהדרישות מתוקן באופן מיידי. מטרתנו היא להגיע למצב של ציות מלא לעקרונות הע"ל בכל המפעלים ובכל עת.