Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Wstęp
"TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000124635, REGON 01058508500000, NIP 524-030-23-70, kapitał zakładowy 9.000.000,00 zł ("firma Triumph") dąży do zapewnienia ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników.

Administrator danych
Dla celów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ("Ustawa") administratorem danych jest "TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Sposób wykorzystania uzyskanych od Użytkownika informacji
Firma Triumph gromadzi, przetwarza i wykorzystuje posiadane dane osobowe na temat Użytkownika w celu wykonania swoich obowiązków wynikających z wszelkich umów zawartych z Użytkownikiem, w celu dostarczenia Użytkownikowi żądanych przez niego informacji lub innych funkcjonalności Witryny firmy Triumph oraz w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody na kontaktowanie się w takim zakresie w celu wysyłania Użytkownikowi swojego biuletynu. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać również wykorzystane w celach księgowych, na potrzeby rozliczenia podatków oraz w celu kontaktu z Użytkownikiem lub realizacji prawnie usprawiedliwionych celów firmy Triumph. W tych celach firma Triumph może ujawniać dane osobowe Użytkownika stronom trzecim, w szczególności dostawcom, podmiotom współpracującym z firmą Triumph przy realizacji usług z wykorzystaniem Witryny firmy Triumph (w tym w zakresie płatności), podmiotom współpracującym z firmą Triumph w zakresie działań marketingowych oraz podmiotom z grupy Triumph. Firma Triumph gromadzi i przetwarza następujące informacje na temat Użytkownika:
• Biuletyny
W przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody firma Triumph może korzystać z danych Użytkownika w celu przesyłania mu biuletynu z informacjami na temat firmy Triumph i jej produktów, którymi Użytkownik może być zainteresowany. Firma Triumph może przesyłać powyższy biuletyn w formie elektronicznej (pocztą elektroniczną lub w postaci wiadomości SMS) lub pocztą. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były w ten sposób wykorzystywane, powinien pozostawić niezaznaczone odpowiednie pole na formularzu służącym do pozyskania danych na jego temat. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do wycofania swojej zgody kontaktując się z firmą Triumph pod adresem info.pl@triumph.com lub pod adresem "TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa. Przy przetwarzaniu i wysłaniu biuletynów firma Triumph korzysta z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne. Usługodawcy ci przetwarzają dane osobowe Użytkownika wyłącznie w imieniu firmy Triumph i zgodnie z jej instrukcjami. Firma Triumph pozostaje odpowiedzialna za ochronę prywatności Użytkownika zgodnie z przepisami Ustawy.
• Pozostałe usługi z wykorzystaniem Witryny firmy Triumph.
Dla celów udzielania innych informacji i/lub usług z wykorzystaniem Witryny firmy Triumph, firma Triumph może pozyskiwać i przetwarzać inne dane osobowe Użytkownika. Zakres tych danych oraz sposoby wykorzystania określone zostają w odpowiednim regulaminie korzystania z poszczególnej aplikacji lub usługi.
• Wizyty na stronie, adresy IP i pliki cookie
Firma Triumph przechowuje informacje na temat wizyt Użytkownika na swojej Witrynie, w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi i inne dane telekomunikacyjne bądź to z konieczności użycia do własnych celów rozliczeniowych firmy Triumph bądź to z innego względu oraz informacje na temat zasobów, do których Użytkownik uzyskuje dostęp. Firma Triumph może zbierać informacje na temat komputera Użytkownika, w tym w stosownych przypadkach informacje dotyczące adresu IP, systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki, w celach związanych z administrowaniem systemem oraz w celu zebrania zagregowanych danych dla reklamodawców firmy Triumph. Informacje te mają charakter danych statystycznych dotyczących sposobów i schematów przeglądania Witryny przez użytkowników bez możliwości identyfikacji poszczególnych osób.

Prawa Użytkownika
Witryna firmy Triumph może zawierać linki do i z witryn sieci partnerów, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Przy korzystaniu z linku prowadzącego do którejkolwiek z tych witryn należy pamiętać, że mają one własne zasady polityki prywatności i że firma Triumph nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności. Z zasadami tymi należy zapoznać się przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych witryn. Użytkownik na warunkach określonych w Ustawie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i kontroli przetwarzania danych osobowych, a także na warunkach określonych w Ustawie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak danych osobowych może jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Witryny firmy Triumph i/lub usług świadczonych z wykorzystaniem Witryny firmy Triumph.

Zmiany zasad polityki prywatności
Wszelkie ewentualne zmiany wprowadzane w przyszłości do zasad polityki prywatności firmy Triumph będą publikowane na tej stronie oraz w stosowanych przypadkach komunikowane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt
Pytania, uwagi i wnioski dotyczące niniejszej polityki prywatności należy kierować na adres info.pl@triumph.com lub "TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa.