Nota prawna

Prawa autorskie

© Copyright 2001-2008 Triumph-International

Prawa autorskie do niniejszej strony internetowej, włączając w to jej strukturę, układ, formę graficzną, informacje na niej zawarte, zdjęcia i obrazy oraz znaki towarowe (w postaci logo lub innej) stanowią własność Inter-Triumph Marketing-GmbH. Zabrania się trwałego kopiowania i przechowywania jakichkolwiek materiałów ze wspomnianej strony, ich modyfikacji, publikacji, retransmisji, redystrybucji lub jakiejkolwiek innej formy ich udostępniania osobom trzecim, używania ich we własnych lub należących do osób trzecich serwisach online lub biuletynach, a także upowszechniania ich w formie wydruków lub na innych nośnikach danych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody.
Wszelkie prośby dotyczące korzystania z materiałów zawartych na wspomnianej wyżej stronie internetowej należy kierować na adres Inter-Triumph Marketing-GmbH, Marsstrasse 40, 80335, Munich, Germany. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, bez względu na wyrażenie zgody na określoną wyżej publikację, prawa autorskie zawsze pozostają przy Inter-Triumph Marketing GmbH, a wszelkie takie materiały muszą zawierać następującą adnotację: "© Triumph-International. 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone."

Warunki korzystania
Niniejsza strona internetowa zawierająca informacje na temat marki Triumph została udostępniona przez Inter-Triumph Marketing GmbH, Marsstrasse 40, 80335, Monachium, Niemcy. Użytkowników odwiedzających wspomnianą stronę obowiązują następujące warunki korzystania z niej (warunki), a poprzez dalsze korzystanie z tej strony odwiedzający zgadzają się respektować te warunki.
Wyłączenie odpowiedzialności
Dokładając wszelkich starań, by informacje i dane zawarte na niniejszej stronie internetowej były poprawne i zgodne z prawdą, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności (wyrażonej wprost lub dorozumianej) wynikającej z gwarancji dokładności, pełności i jakości danych i informacji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z użycia przedmiotowej strony lub z działania lub jego zaniechania w oparciu o jakiekolwiek materiały opublikowane na tej stronie; nie ponosimy w związku z tym żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody  poniesione przez osoby korzystające z informacji i danych zawartych na wspomnianej stronie.
Korzystanie z przedmiotowej strony internetowej (włączając w to linki do dowolnych osób trzecich) odbywa się na wyłączne ryzyko odwiedzających i tylko do nich należy odpowiednia ochrona swoich danych i sprzętu oraz zabezpieczenie antywirusowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, błędy, utratę przesyłanych informacji, wirusy komputerowe lub inne niebezpieczne programy, które mogą spowodować uszkodzenie systemu komputerowego.

Osoby trzecie
W ramach udogodnień dla użytkowników niniejsza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron należących do osób trzecich, co nie oznacza naszej aprobaty tych stron. Za treść tych stron odpowiadają wyłącznie ich właściciele. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, a w szczególności za żadne wykroczenia czy akty nadużycia praw osób trzecich (włączając w to wszelkie prawa do dóbr intelektualnych) popełnione za pomocą wspomnianych stron internetowych.
Właściciele wspomnianych stron internetowych ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelki produkty i usługi udostępniane za pomocą tych stron; zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za te produkty i usługi. W przypadku sprzedaży tych produktów i usług poprzez wspomniane strony internetowe umowa dostarczenia obejmuje wyłącznie użytkownika strony i jej właściciela, który odpowiada za nadzór i wykonanie takiej umowy; nie stanowimy strony żadnej z takich umów.

Polityka Prywatności

Wstęp
"TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000124635, REGON 01058508500000, NIP 524-030-23-70, kapitał zakładowy 9.000.000,00 zł ("firma Triumph") dąży do zapewnienia ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników.

Administrator danych
Dla celów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ("Ustawa") administratorem danych jest "TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Sposób wykorzystania uzyskanych od Użytkownika informacji
Firma Triumph gromadzi, przetwarza i wykorzystuje posiadane dane osobowe na temat Użytkownika w celu wykonania swoich obowiązków wynikających z wszelkich umów zawartych z Użytkownikiem, w celu dostarczenia Użytkownikowi żądanych przez niego informacji lub innych funkcjonalności Witryny firmy Triumph oraz w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody na kontaktowanie się w takim zakresie w celu wysyłania Użytkownikowi swojego biuletynu. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać również wykorzystane w celach księgowych, na potrzeby rozliczenia podatków oraz w celu kontaktu z Użytkownikiem lub realizacji prawnie usprawiedliwionych celów firmy Triumph. W tych celach firma Triumph może ujawniać dane osobowe Użytkownika stronom trzecim, w szczególności dostawcom, podmiotom współpracującym z firmą Triumph przy realizacji usług z wykorzystaniem Witryny firmy Triumph (w tym w zakresie płatności), podmiotom współpracującym z firmą Triumph w zakresie działań marketingowych oraz podmiotom z grupy Triumph. Firma Triumph gromadzi i przetwarza następujące informacje na temat Użytkownika:
• Biuletyny
W przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody firma Triumph może korzystać z danych Użytkownika w celu przesyłania mu biuletynu z informacjami na temat firmy Triumph i jej produktów, którymi Użytkownik może być zainteresowany. Firma Triumph może przesyłać powyższy biuletyn w formie elektronicznej (pocztą elektroniczną lub w postaci wiadomości SMS) lub pocztą. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były w ten sposób wykorzystywane, powinien pozostawić niezaznaczone odpowiednie pole na formularzu służącym do pozyskania danych na jego temat. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do wycofania swojej zgody kontaktując się z firmą Triumph pod adresem info.pl@triumph.com lub pod adresem "TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa. Przy przetwarzaniu i wysłaniu biuletynów firma Triumph korzysta z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne. Usługodawcy ci przetwarzają dane osobowe Użytkownika wyłącznie w imieniu firmy Triumph i zgodnie z jej instrukcjami. Firma Triumph pozostaje odpowiedzialna za ochronę prywatności Użytkownika zgodnie z przepisami Ustawy.
• Pozostałe usługi z wykorzystaniem Witryny firmy Triumph.
Dla celów udzielania innych informacji i/lub usług z wykorzystaniem Witryny firmy Triumph, firma Triumph może pozyskiwać i przetwarzać inne dane osobowe Użytkownika. Zakres tych danych oraz sposoby wykorzystania określone zostają w odpowiednim regulaminie korzystania z poszczególnej aplikacji lub usługi.
• Wizyty na stronie, adresy IP i pliki cookie
Firma Triumph przechowuje informacje na temat wizyt Użytkownika na swojej Witrynie, w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi i inne dane telekomunikacyjne bądź to z konieczności użycia do własnych celów rozliczeniowych firmy Triumph bądź to z innego względu oraz informacje na temat zasobów, do których Użytkownik uzyskuje dostęp. Firma Triumph może zbierać informacje na temat komputera Użytkownika, w tym w stosownych przypadkach informacje dotyczące adresu IP, systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki, w celach związanych z administrowaniem systemem oraz w celu zebrania zagregowanych danych dla reklamodawców firmy Triumph. Informacje te mają charakter danych statystycznych dotyczących sposobów i schematów przeglądania Witryny przez użytkowników bez możliwości identyfikacji poszczególnych osób.

Prawa Użytkownika
Witryna firmy Triumph może zawierać linki do i z witryn sieci partnerów, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Przy korzystaniu z linku prowadzącego do którejkolwiek z tych witryn należy pamiętać, że mają one własne zasady polityki prywatności i że firma Triumph nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności. Z zasadami tymi należy zapoznać się przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych witryn. Użytkownik na warunkach określonych w Ustawie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i kontroli przetwarzania danych osobowych, a także na warunkach określonych w Ustawie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak danych osobowych może jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Witryny firmy Triumph i/lub usług świadczonych z wykorzystaniem Witryny firmy Triumph.

Zmiany zasad polityki prywatności
Wszelkie ewentualne zmiany wprowadzane w przyszłości do zasad polityki prywatności firmy Triumph będą publikowane na tej stronie oraz w stosowanych przypadkach komunikowane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt
Pytania, uwagi i wnioski dotyczące niniejszej polityki prywatności należy kierować na adres info.pl@triumph.com lub "TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa.