Accessibility
Skip to Content

Triumph International

Welcome to Triumph

It all began in a barn: The transformation of Triumph International from a tiny Southern German corset factory back in 1886 into one of the world’s leading manufacturers of lingerie and underwear is a global success story.

Triumph today enjoys a presence in over 120 countries all across the world. For its brands Triumph, sloggi and Valisère the company develops, produces and sells underwear, lingerie, sleepwear and swimwear, fusing excelling quality in workmanship, unrivalled fit and the latest in fashionable design.

Welcome to Triumph Thailand

ไทรอัมพ์ประเทศไทยกำเนิดเพื่อเป็นผู้นำแฟชั่นในประเทศไทยเมื่อปีพศ.2517 ภายใต้ชื่อบริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากการจำหน่ายสินค้าไทรอัมพ์ซึ่งมีรูปแบบที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแล้ว ประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตสินค้าของไทรอัมพ์อีกด้วย ซึ่งโรงงานผลิตในประเทศไทยใช้ชื่อบริษัทว่า Body Fashion (Thailand) Ltd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ. 2553 ที่จังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยความไว้วางใจและความนิยมชมชอบของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและแบรนด์ของไทรอัมพ์ ทำให้มีการขยายกำลังการผลิตมากขึ้น โดยกำเนิดโรงงานขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อปีพศ. 2539 ภายใต้ชื่อ Body Fashion (Thailand) Ltd. เช่นเดียวกัน

การผลิตในประเทศไทยเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ โดยบริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสำนักงานอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ เป็นบริษัทที่จัดการในเรื่องการขายและการตลาดภายในประเทศ และมีการผลิตเพื่อการส่งออกจำนวนมาก

ด้วยวัตถุดิบที่มีการคัดสรรอย่างดี, ฝีมือการผลิตที่มีความโดดเด่น, สินค้าที่มีความเป็นเลิศด้านคุณภาพ, รูปแบบสินค้าที่สนองความต้องการของลูกค้า, ความใส่ใจ, รวมถึงความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้า ทำให้สินค้าและแบรนด์ของไทรอัมพ์เป็นหนึ่งในผู้นำแฟชั่นในประเทศไทย และทั่วโลกมาโดยตลอด
Content navigation