Accessibility
Skip to Content

Job Offers National

               ไทรอัมพ์ประเทศไทยกำเนิดเพื่อเป็นผู้นำแฟชั่นในประเทศไทยเมื่อปีพศ.2517      ภายใต้ชื่อบริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด   นอกจากการจำหน่ายสินค้าไทรอัมพ์ซึ่งมีรูปแบบที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแล้ว    ประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตสินค้าของไทรอัมพ์อีกด้วย ซึ่งโรงงานผลิตในประเทศไทยใช้ชื่อบริษัทว่า  Body Fashion (Thailand) Ltd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ. 2553 ที่จังหวัดสมุทรปราการ   

                ด้วยความไว้วางใจและความนิยมชมชอบของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและแบรนด์ของไทรอัมพ์ ทำให้มีการขยายกำลังการผลิตมากขึ้น  โดยกำเนิดโรงงานขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์  เมื่อปีพศ. 2539 ภายใต้ชื่อ  Body Fashion (Thailand) Ltd. เช่นเดียวกัน  

                การผลิตในประเทศไทยเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ โดยบริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสำนักงานอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ   เป็นบริษัทที่จัดการในเรื่องการขายและการตลาดภายในประเทศ   และมีการผลิตเพื่อการส่งออกจำนวนมาก 

                ด้วยวัตถุดิบที่มีการคัดสรรอย่างดี, ฝีมือการผลิตที่มีความโดดเด่น,  สินค้าที่มีความเป็นเลิศด้านคุณภาพ, รูปแบบสินค้าที่สนองความต้องการของลูกค้า,  ความใส่ใจ,  รวมถึงความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้า  ทำให้สินค้าและแบรนด์ของไทรอัมพ์เป็นหนึ่งในผู้นำแฟชั่นในประเทศไทย และทั่วโลกมาโดยตลอด

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

                บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  จัดจำหน่ายและผลิตสินค้า ด้วยความคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายที่สนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม  คือ Triumph Code of Conduct ที่ยึดถือปฏิบัติสำหรับไทรอัมพ์ทั่วโลก   สำหรับส่วนงานการผลิตยังยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและหลักการปฏิบัติที่มีต่อสังคม  คือนโยบายของ Worldwide Responsible Apparel Production(WRAP)อีกด้วย   

                นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจของไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ยังแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการปฏิบัติในแนวทางอื่นคือ

-  การจ้างงานคนพิการ โดยได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกับพนักงานทั่วๆ ไป
-  กำหนดนโยบายในการปฏิบัติเรื่องการจ้างงานโดยไม่นำเรื่องการติดเชื้อ HIV มาเป็นข้อกำหนดในการปฏิเสธการจ้างงาน และการเลิกจ้าง ซึ่งบริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติในเรื่องการดูแลเรื่อง AIDS ในสถานประกอบการระดับทอง (ASO)
-  จัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อชีวิตของคนไทย
-  ให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันยาเสพติด  โดย บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลโรงงานปลอดยาเสพติด  และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสนับสนุนการป้องกันยาเสพติด
-  จัดกิจกรรมการกุศลต่างๆ แก่สังคม เช่น พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิต  บริจาคสิ่งของแก่สถาบันการศึกษา   ร่วมกับหน่วยงานราชการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป  เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับบริษัท
-  กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม
-  กำหนดนโยบายการดำเนินงานโดยการใช้กิจกรรม 5ส มาเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงาน  เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพื่อความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงาน

ร่วมงานกับเรา

 

                ไทรอัมพ์  อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ และเป็นผู้นำเรื่องแฟชั่นบริษัทหนึ่งในโลก   มีสาขามากกว่า 125 ประเทศ  บริษัทแม่อยู่ในประเทศ Switzerland  สำหรับ บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นั้น  เป็นอีกสาขาหนึ่งในประเทศไทย  ซึ่งดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและมีจริยธรรมต่อลูกค้า พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม  มุ่งเน้นการพัฒนา  นวัตกรรม  และการทำงานเป็นทีมเพื่อนำสู่ความสำเร็จ  หากท่านสนใจที่จะเป็นทีมงานเดียวกับเรา  เรายินดีที่จะได้รับการติดต่อจากท่าน  ท่านสามารถส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติมาที่

 

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น12 .เพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี กรุงเทพ 

โทรศัพท์ : (066) 02 655 2300

อีเมลล์ : supaporn.kosananchai@triumph.com

 

ฝ่ายการผลิต โรงงานบางพลี

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

393 หมู่ 17 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: (066) 02 315 3283 ต่อ 332

อีเมลล์: rungtiwa.putchaiyong@triumph.com

 

ฝ่ายการผลิต โรงงานนครสวรรค์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

194/2 หมู่ 5 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง

นครสวรรค์  60240

โทรศัพท์: (066) 056 367 422, 056 367 491-2

อีเมลล์: chiraporn.charttarak@triumph.com


Read more

Job Offers International

Europe, Asia, America:  Triumph International seeks dedicated people – worldwide. Find out about your international career opportunities with us.
Read more