Quản lý Cookies

Quản lý Cookies

Nếu cookies không được kích hoạt trên máy tính của bạn, điều đó có nghĩa bạn sẽ bị giới hạn trong việc truy cập và tìm kiếm.

a. Kích hoạt cookies

Để kích hoạt cookies

Nếu bạn không chắc chắn trình duyệt web của mình thuộc loại nào và phiên bản nào:

Với máy dùng Windows: chọn Help ở trên đầu cửa sổ trình duyệt và chọn mục About

Với máy Macs: mở cửa sổ trình duyệt, nhấp vào menu Apple và chọn mục About

b. Cách kiểm tra cookies đã kích hoạt với máy dùng Windows

Google Chrome

1. Chọn Tools ở trên đầu cửa sổ trình duyệt và chọn Options
2. Chọn bảng Under the Hood, xác định mục Privacy và chọn nút Content settings
3. Chọn “Allow local data to be set”

Internet Explorer (Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0)

1. Chọn Tools ở trên đầu cửa sổ trình duyệt và chọn Internet options, rồi nhấn vào bảng Privacy
2. Đảm bảo mức độ bảo mật của bạn đang ở mức Trung bình hoặc thấp hơn. Điều đó giúp kích hoạt cookies trong trình duyệt của bạn.
3. Cài đặt cao hơn mức Trung bình sẽ làm ngừng kích hoạt cookies.

Mozilla Firefox

1. Chọn Tools ở trên đầu cửa sổ trình duyệt và chọn Options
2. Chọn nút Privacy
3. Nhấp vào Cookies và chọn Allow sites to set cookies

Safari

1. Chọn nút Cog trên đầu cửa sổ trình duyệt và chọn Preferences
2. Nhấp vào Security rồi đánh vào lựa chọn “Block third-party and advertising cookies”
3. Nhấp vào Save

c. Cách kiểm tra cookies đã kích hoạt với máy dùng Macs

Microsoft Internet Explorer 5.0 on OSX

1. Nhấp vào Explorer trên đầu cửa sổ trình duyệt và chọn Preferences
2. Kéo xuống đến mục Cookies, ngay dưới Receiving Files
3. Lựa chọn “Never Ask”

Safari on OSX

1. Nhấp vào Safari trên đầu cửa sổ trình duyệt và chọn Preferences
2. Nhấp vào mục Security và chọn “Accept Cookies”
3. Chọn “Only from sites you navigate to”

Mozilla and Netscape on OSX

1. Nhấp vào Mozilla hoặc Netscape ở trên đầu cửa sổ trình duyệt và chọn Preferences
2. Kéo xuống đến mục Cookies, ngay dưới Privacy & Security
3. Chọn “Enable cookies for the originating web site only”

Opera

1. Nhấp vào Menu ở trên đầu cửa sổ trình duyệt và chọn Settings
2. Chọn Preferences và nhấn vào bảng Advanced
3. Lựa chọn “Accept cookies”

Với các trình duyệt khác, vui lòng xem các tài liệu hướng dẫn trực tuyến.