Accessibility
Skip to Content

Hướng nghiệp

Là công ty năng động, sáng tạo, chúng tôi tìm kiếm những ứng viên giàu kinh nghiệm và kỷ năng nghề nghiệp để cùng chúng tôi đi đến thành công.

 

Nếu bạn quan tâm đến các vị trí được giới thiệu tại đây, hãy gởi hồ sơ xin việc đến địa chỉ:

 

Phòng Nhân Sự
Công ty Triumph International Vietnam
Tòa nhà Melinh Point, Lầu 21,
Số 2 Ngô Đức Kế, Q.1, TpHCM
Email: vy.tran@triumph.com

 

Chúng tôi sẵn lòng phúc đáp những khúc mắc của bạn.

Caùc Vò Trí Quaûn Lyù vaø Vaên Phoøng / Office and Management Positions

Tìm kieám caùc vò trí quaûn lyù vaø vaên phoøng hieän taïi trong nöôùc vaø treân theá giôùi taïi ñaây. / Find our current local and worldwide office and management positions here.
Xem thêm

Caùc vò trí laøm vieäc taïi nhaø maùy, kho vaø cöûa haøng / Retail, Warehouse and Factory jobs

Tìm kieám caùc vò trí laøm vieäc taïi nhaø maùy, kho, cöûa haøng hieän taïi taïi ñaây. / Find our current local jobs in retail, warehouses and factories here.
Xem thêm