RedClub pravidla CZ

SLEVOVÝ ŘÁD PROGRAMU „TRIUMPH RED CLUB” PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY SÍTĚ PRODEJEN TRIUMPH

Společnost Triumph International (Praha) spol. s r.o. se sídlem v Praze, Thámová 137/16, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28739, dále jen TRIUMPH,
s účinností od 1.9.2007 vydává slevový řád programu „TRIUMPH RED CLUB“, který nahrazuje všechna doposud platná pravidla.
Tento slevový řád obsahuje zásady a pravidla, v jejichž smyslu mají stálí zákazníci sítě prodejen TRIUMPH nárok na slevu z ceny zakoupených produktů a na další výhody „stálého zákazníka“.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Platnost členství v programu „TRIUMPH RED CLUB“ a veškeré dále uváděné podmínky se vztahují pouze k vybraným značkovým prodejnám TRIUMPH, které jsou do programu „TRIUMPH RED CLUB“ zahrnuty a které jsou výslovně uvedeny v Příloze č. 1 tohoto slevového řádu.
2. Členem se po splnění vstupních podmínek uvedených v Čl. II stává každý zákazník starší 15 let, který se může přihlásit ve kterékoliv vybrané značkové prodejně TRIUMPH, uvedené v Příloze č. 1. Na jednu kartu může být zaregistrována pouze jedna osoba. Osoby zaměstnané v těchto vybraných značkových prodejnách TRIUMPH se programu „TRIUMPH RED CLUB“ účastnit nesmí.

II. PRAVIDLA ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ A VYUŽÍVÁNÍ SLEV PROGRAMU „TRIUMPH RED CLUB”
1. 1. Základem pro získání členství v programu je uskutečnění nákupů v celkové výši 2.000,- Kč (výše nutná pro zisk stříbrné karty a slevy 5%), resp. 8.000,- Kč (výše nutná pro zisk zlaté karty a slevy 7%), které daný zákazník uskutečnil ve vybraných značkových prodejnách TRIUMPH během 12 měsíců. Jednotlivé nákupy musí být vyznačeny v zákaznickém kuponu s uvedením data, hodnotou nákupu a razítkem. Tyto zákaznické kupony jsou k dispozici v jednotlivých vybraných značkových prodejnách TRIUMPH. Nárok na zákaznickou kartu vzniká okamžikem předání kuponu s dostatečnou výší potvrzených nákupů a kopiemi pokladních bloků personálu prodejny.
2. Zákazník vybrané značkové prodejny TRIUMPH je povinen seznámit se s tímto slevovým řádem, musí vyplnit a vlastnoručně podepsat přihlášku. Vyplněnou a podepsanou přihlášku a odevzdá personálu prodejny.
3. Právo stálého zákazníka na využívání programu „TRIUMPH RED CLUB“ je potvrzeno doručením Stříbrné, resp.Zlaté zákaznické karty. Díky této kartě je možno libovolný výrobek nabízený v síti vybraných značkových prodejen
TRIUMPH získat za prodejní cenu, která je snížena o slevu vztahující se na kartu dané kategorie (Stříbrná karta 5%,Zlatá karta 7%). Karta dále zákazníka opravňuje k využívání jiných služeb společnosti TRIUMPH či firem s ním spolupracujících, pokud mu tyto služby náleží na základě ustanovení tohoto slevového řádu či pokud vyplývají z jiných aktivit společnosti TRIUMPH, kterými jsou stálým zákazníkům udělována jistá práva a výhody.
4. Řádně vystavená karta dané kategorie bude stálému zákazníkovi zaslána poštou nejpozději do 30 dnů na adresu uvedenou v přihlášce.
5. Pokud stálý zákazník, který vlastní Stříbrnou kartu za období 24 měsíců od jejího vydání uskuteční jakýkoliv nákup, prodlouží se platnost jeho karty o dalších 24 měsíců. Pokud dosáhl částky nutné pro získání karty vyšší kategorie (nákup v hodnotě 8.000,- Kč), bude mu vystavena Zlatá karta.
6. Pokud stálý zákazník, který vlastní Zlatou kartu za období 24 měsíců od jejích vydání uskuteční nákup ve výši limitu pro její získání (nákup v hodnotě 8.000,- Kč), prodlouží se platnost jeho karty o dalších 24 měsíců. Pokud nedosáhl této částky, ale uskutečnil aspoň jeden nákup, bude mu vystavena karta nižší kategorie (Stříbrná karta).
7. Karta ztrácí platnost, pokud stálý zákazník během doby její platnosti nic nenakoupil.

III. PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. TRIUMPH zpracovává pro níže vymezené účely jako správce osobní údaje členů programu „TRIUMPH RED CLUB“ (dále též jen „Člen Programu“, resp. „Program“) v rozsahu, v jakém byly Členem Programu poskytnuty v rámci písemné přihlášky do Programu, jakož i informace vztahující se k nákupnímu chování Člena Programu shromážděné v rámci provozování Programu, tedy zejména informace o historii nákupů a využívání slev či výhod dle tohoto Slevového řádu Programu.
2. TRIUMPH je jako správce osobních údajů povinen chránit osobní údaje Členů Programu a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále též jen „Nařízení“).
3. Účely zpracování osobních údajů uvedené výše v odstavci III./1 zahrnují jednak zařazení do databáze členů Programu a vedení této databáze, vyhotovení karty člena Programu a přiznávání příslušných slev či výhod dle Slevového řádu Programu, jednak zasílání obchodních sdělení, reklamních a propagačních materiálů, a to prostřednictvím pošty, e-mailu, SMS zpráv či jiných forem elektronické komunikace.
4. TRIUMPH tímto výslovně upozorňuje Členy Programu, že za účelem personalizace nabídek pro konkrétní Členy Programu může využívat automatizovaného vyhodnocování preferencí zákazníků (tzv. profilování). Profilování probíhá zejména na základě vyhodnocování informací vztahujících se k nákupnímu chování Členů Programu a v jeho důsledku především mohou jednotliví Členové Programu dostávat odlišná obchodní sdělení či odlišné nabídky.
5. TRIUMPH je oprávněn zpracovávat osobní údaje Členů Programu především na základě jimi uděleného souhlasu. Toto se týká zpracování osobních údajů za účelem zařazení do databáze členů Programu a vedení této databáze, vyhotovení karty člena Programu a přiznávání příslušných slev či výhod dle Slevového řádu Programu, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení, reklamních a propagačních materiálů, a to prostřednictvím pošty, e-mailu, SMS zpráv či jiných forem elektronické komunikace.
6. Zájemce o členství v Programu nemá povinnost poskytovat TRIUMPH jakékoliv osobní údaje ani udělit TRIUMPH souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud však zájemce o členství v Programu své osobní údaje (v rozsahu požadovaném v rámci písemné přihlášky do Programu) TRIUMPH neposkytne či neudělí TRIUMPH souhlas s jejich zpracováním, je TRIUMPH oprávněn takovému zájemci členství v Programu neumožnit, neboť účel členství nemůže být naplňován.
7. Člen Programu je oprávněn udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to elektronicky na adrese redclub@triumph.com V případě, že Člen Programu svůj souhlas postupem dle první věty tohoto odstavce odvolá, je nicméně TRIUMPH oprávněn jeho členství v Programu ke dni odvolání souhlasu ukončit, neboť účel členství nadále nemůže být naplňován. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
8. TRIUMPH je dále v některých případech oprávněn zpracovávat osobní údaje Členů Programu i bez jejich souhlasu, a to zejména pokud je dán jeden z následujících titulů:
a. oprávněný zájem TRIUMPH (např. statistické účely);
b. plnění povinností uložených TRIUMPH právními předpisy;
a to vždy nejméně po dobu trvání členství Člena v Programu.
9. TRIUMPH prohlašuje, že osobní údaje Člena Programu bude zpracovávat po dobu nezbytně nutnou odpovídající trvání jeho členství v Programu, popř. po dobu do ukončení provozování Programu ze strany TRIUMPH, či po dobu do odvolání souhlasu Člena Programu se zpracováním osobních údajů; to platí tehdy, pokud není dán zákonný důvod ke zpracování osobních údajů po delší dobu.
10. TRIUMPH nikdy neposkytuje osobní údaje Členů Programu třetím osobám pro jejich marketingové nebo jiné obchodní aktivity. Výše uvedené osobní údaje zpracovává TRIUMPH automatizovaně i manuálně jen za pomoci vlastních zaměstnanců nebo smluvních partnerů, kteří pro něho technicky zajišťují rozesílání obchodních a reklamních materiálů.
11. Člen Programu má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů tato práva vyplývající z Nařízení:
a. právo na přístup k osobním údajům (Člen Programu má právo získat potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou, či nejsou zpracovávány, jakož i informace o (i) účelu zpracování, (ii) kategorii dotčených osobních údajů, (iii) příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů, kterému nebo kterým budou osobní údaje zpřístupněny, a (iv) plánované době uchovávání osobních údajů; Člen Programu má dále právo získat kopii jeho zpracovávaných osobních údajů);
b. právo na opravu (Člen Programu má právo na to, aby jeho nepřesné osobní údaje byly bez zbytečného odkladu opraveny, případně aby jeho neúplné osobní údaje byly bez zbytečného odkladu doplněny);
c. právo na výmaz (Člen Programu má právo na to, aby jeho osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je pro to dán zákonný důvod, zejména pokud již nadále nejsou potřebné pro účel, pro který byly poskytnuty, nebo pokud Člen Programu odvolal svůj souhlas, na jehož základě byly zpracovávány);
d. právo na omezení zpracování;
e. právo na přenositelnost údajů (pokud je to technicky proveditelné, Člen Programu má právo získat své osobní údaje, jež poskytl TRIUMPH, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, aniž by mu v tom bylo bráněno);
f. právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, ať už prováděnému na základě souhlasu, či jiného titulu;
g. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (Člen Programu má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká);
h. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.
1) Svá práva uvedená v předcházejícím odstavci může Člen Programu uplatňovat elektronicky na adrese redclub@triumph.com . Další informace ohledně zpracování a ochrany osobních údajů lze získat elektronicky na adrese redclub@triumph.com

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Triumph si vyhrazuje právo program „TRIUMPH RED CLUB“, jehož zásady jsou definovány v ustanoveních tohoto slevového řádu, bez udání důvodu kdykoliv změnit nebo ukončit. Předpokládané ukončení nebo změny budou včas a řádně oznámeny prostřednictvím sítě vybraných značkových prodejen TRIUMPH.
2. Stálí zákazníci jsou povinni TRIUMPH nejpozději do 14 dnů informovat o změně svých kontaktních údajů obsažených v přihlášce. TRIUMPH nepřebírá zodpovědnost za důsledky spojené s neoznámením nebo opožděným oznámením těchto změn.
3. Pokud stálý zákazník svou kartu ztratí, pokud mu byla zcizena či trvale poškozena, je o tom povinen informovat TRIUMPH na telefonním čísle 283 090 511. Na základě tohoto oznámení bude TRIUMPH schopen zablokovat dosavadní kartu a vystavit kartu novou.
4. TRIUMPH nenese zodpovědnost za škody, které by vznikly ztrátou či poškozením karty.
5. Stálý zákazník se může své účasti v programu „TRIUMPH RED CLUB“ kdykoliv vzdát, a to písemným prohlášením o tom, že z programu vystupuje. Toto prohlášení je nutné zaslat doporučeně na adresu společnosti TRIUMPH. Platnosti nabývá dnem doručení. Zákazník dnem, kdy učinil písemné prohlášení o své další neúčasti v programu, ztrácí nárok na práva upravená slevovým řádem.
Příloha č. 1 ke Slevovému řádu programu „ TRIUMPH RED CLUB“ pro stálé zákazníky sítě vybraných značkových prodejen TRIUMPH

Seznam prodejen :  
CZ, Praha 1, Palladium
CZ, Praha 3, Flora
CZ, Praha 4, Arkády Pankrác
CZ, Praha 4, Chodov
CZ, Praha 5, Smíchov
CZ, Praha 9, Centrum Černý Most
CZ, Brno, NC Královo Pole
CZ, Brno, Galerie Vaňkovka
CZ, Brno, OC Olympia
CZ, Brno, Zámečnická
CZ, Hradec Králové, OC Futurum
CZ, Jihlava, City Park
CZ, Karlovy Vary, OD Perla
CZ, Karlovy Vary, Varyáda
CZ, Kolín, OC Futurum
CZ, Most, Central Most
CZ, Ostrava, OC Nová Karolína
CZ, Ostrava, Avion
CZ, Olomouc, Galerie Šantovka
CZ, Pardubice, AFI Palace
CZ, Plzeň, Plzeň Plaza
CZ, Plzeň, OC Olympia
CZ, Plzeň, Náměstí republiky 5
CZ, Uherské Hradiště, Mariánské n. 70
CZ, Zlín, Centro
CZ, Zlín, Adam & Eva, Zarámí 31
CZ, Znojmo, Nám. Svobody 1519/6
CZ, Znojmo, Kollárova 377/22
SK, Bratislava, Avion Shopping Park
Sk, Banská Bystrica, Intim, Dolná 19
Sk, Banská Bystrica, Intim, OC Europa
SK, Košice, Aupark
SK, Košice, Optima
SK, Žilina, Aupark
SK, Nitra, Galéria Mlyny
SK, Nitra, Favab, Centro
SK, Poprad, Famon, Nám.sv Egídia 42