RedClub pravidlá SK

PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU „TRIUMPH RED CLUB” PRE STÁLYCH ZÁKAZNÍKOV SIETE PREDAJNÍ TRIUMPH

Spoločnosť Triumph International (Praha) spol. s r.o. so sídlom v Prahe, Thámová 137/16, zapísaná v obchodnom registri u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 28739, ďalej len TRIUMPH, s účinnosťou od 1.9.2007 vydáva pravidlá vernostného programu „TRIUMPH RED CLUB“, ktorý nahradzuje všetky doposiaľ platné pravidlá.
Tieto pravidlá vernostného programu obsahujú zásady a pravidlá, v ich zmysle majú stáli zákazníci siete predajní TRIUMPH nárok na zľavu z ceny zakúpených produktov a na ďalšie výhody „stáleho zákazníka“.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Platnosť členstva v programe „TRIUMPH RED CLUB“ a všetky ďalej uvedené podmienky sa vzťahujú len k vybraným značkovým predajniam TRIUMPH, ktoré sú do programu „TRIUMPH RED CLUB“ zahrnuté a ktoré sú výslovne uvedené v Prílohe č. 1 tohto dokumentu.
2. Členom sa po splnení vstupných podmienok uvedených v Čl. II stáva každý zákazník starší 15 rokov, ktorý sa môže prihlásiť v ktorejkoľvek vybranej značkovej predajni TRIUMPH, uvedenej v Prílohe č. 1. Na jednu kartu môže byť zaregistrovaná len jedna osoba. Osoby zamestnané v týchto vybraných značkových predajniach TRIUMPH sa programu „TRIUMPH RED CLUB“ zúčastniť nemôžu.

II. PRAVIDLÁ ZÍSKANIA ČLENSTVA A VYUŽÍVANIE ZĽIAV PROGRAMU „TRIUMPH RED CLUB”
1. Základom pre získanie členstva v programe je uskutočnenie nákupu v celkovej výške 66,33 Eur (výška je nutná pre získanie striebornej karty a zľavy 5%), 265,55 Eur (výška je nutná pre získanie zlatej karty a zľavy 7%), ktorý daný zákazník uskutočnil vo vybraných značkových predajniach TRIUMPH počas 12 mesiacov. Jednotlivé nákupy musia byť vyznačené v zákazníckom kupóne s uvedenými dátumami, hodnotou nákupu a pečiatkou. Tieto zákaznícke kupóny sú k dispozícii v jednotlivých vybraných značkových predajniach TRIUMPH. Nárok na zákaznícku kartu vzniká okamžikom odovzdania kupónu s dostatočnou výškou potvrdených nákupov a kópiami pokladničných blokov personálu predajne.
2. Zákazník vybranej značkovej predajne TRIUMPH je povinný zoznámiť sa s týmto vernostným programom, musí vyplniť a vlastnoručne podpísať prihlášku. Vyplnenú a podpísanú prihlášku odovzdá personálu predajne.
3. Právo stáleho zákazníka na využívanie programu „TRIUMPH RED CLUB“ je potvrdené doručením Striebornej, resp. Zlatej zákazníckej karty. Vďaka tejto karte je možné ľubovoľný výrobok ponúkaný v sieti vybraných značkových predajní
TRIUMPH získať za predajnú cenu, ktorá je znížená o zľavu vzťahujúcu sa na kartu danej kategórie (Strieborna karta 5%, Zlatá karta 7%). Karta ďalej zákazníka oprávňuje k využívaniu iných služieb spoločnosti TRIUMPH či firiem s ním spolupracujúcich, pokiaľ mu tieto služby náležia na základe ustanovení tohto vernostného programu, či pokiaľ vyplývajú z iných aktivít spoločnosti TRIUMPH, ktorými sú stálym zákazníkom udeľované isté práva a výhody.
4. Riadne vystavená karta danej kategórie bude stálemu zákazníkovi doručená poštou najneskôr do 30 dní na adresu uvedenú v prihláške.
5. Pokiaľ stály zákazník, ktorý vlastní Striebornú kartu za obdobie 24 mesiacov od jej vydania uskutoční akýkoľvek nákup, predĺži sa platnosť karty na ďalších 24 mesiacov. Pokiaľ dosiahol čiastky nutnej pre získanie karty vyššej kategórie (nákup v hodnote 265,55 eur) bude mu vystavená Zlatá karta.
6. Pokiaľ stály zákazník, ktorý vlastní Zlatú kartu za obdobie 24 mesiacov od vydania karty uskutoční nákup vo výške limitu pre jej získanie nákupom v hodnote 265,55 eur, predĺži sa platnosť jeho karty o ďalších 24 mesiacov. Pokiaľ nedosiahol túto čiastku, ale uskutočnil najmenej jeden nákup, bude mu vystavená karta nižšej kategórie (Strieborná karta).
7. Karta stráca platnosť, pokiaľ stály zákazník behom doby jej platnosti nič nenakúpi.

III. PRAVIDLA SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. TRIUMPH spracováva pre nižšie vymedzené účely ako správca osobných údajov členov programu „TRIUMPH RED CLUB“ osobné údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté v rámci písomnej prihlášky do programu, ako aj informácie vzťahujúce sa k nákupnému chovaniu člena programu zhromaždené v rámci vernostného programu.
2. TRIUMPH je ako správca osobných údajov povinný chrániť osobné údaje členov programu a dodržiavať povinnosti vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej tiež len „Nariadenie“).
3. Účely spracovania osobných údajov uvedených vyššie v odstavci III./1 zahrňujú zaradenie do databáze členov programu a vedenie tejto databázy, vyhotovenie karty člena programu a priznávanie príslušných zliav či výhod podľa Vernostného programu a vedenie tejto databázy, vyhotovenie karty člena programu a priznávanie príslušných zliav či výhod podľa Vernostného programu, jednak zasielanie obchodných oznámení, reklamných a propagačných materiálov, a to prostredníctvom pošty, e-mailu, SMS správ či iných foriem elektronickej komunikácie.
4. Spoločnosť TRIUMPH týmto výslovne upozorňuje členov programu, že za účelom personalizácie ponúk pre konkrétnych členov programu môže využívať automatizované vyhodnocovanie preferencii zákazníkov (tzv. Profilovanie). Profilovanie prebieha najmä na základe vyhodnocovania informácii vzťahujúcich sa k nákupnému chovaniu členov programu a v jeho dôsledku predovšetkým môžu jednotliví členovia programu dostávať rôzne obchodné oznámenia či odlišné ponuky.
5. TRIUMPH je oprávnený spracovávať osobné údaje člena programu predovšetkým na základe nimi udeleného súhlasu. Toto sa týka spracovania osobných údajov za účelom zaradenia do databázy členov programu a vedenia tejto databázy, vyhotovenie karty člena programu a priznávanie príslušných zliav či výhod podľa pravidiel vernostného programu, ako i za účelom zasielania obchodných oznámení, reklamných a propagačných materiálov, a to prostredníctvom pošty, e-mailu, SMS správ či iných foriem elektronickej komunikácie.
6. Záujemca o členstvo v programe nemá povinnosť poskytovať spoločnosti TRIUMPH akékoľvek osobné údaje ani udeliť spoločnosti TRIUMPH súhlas so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ však záujemca o členstvo v programu svoje osobné údaje (v rozsahu požadovanom v rámci písomnej prihlášky do programu) neposkytne či neudelí spoločnosti TRIUMPH súhlas s ich spracovaním, je spoločnosť TRIUMPH oprávnená takému záujemcovi členstvo v programe neumožniť, pretože účel členstva nemôže byť naplňovaný.
7. Člen programu je oprávnený udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to elektronicky na adrese redclub@triumph.com. V prípade, že člen programu svoj súhlas postupom podľa prvej vety tohto odstavca odvolá, je spoločnosť TRIUMPH oprávnená jeho členstvo v programu ku dňu odvolania súhlasu ukončiť, pretože účel členstva naďalej nemôže byť naplňovaný. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
8. Spoločnosť TRIUMPH je v niektorých prípadoch oprávnená spracovávať osobné údaje členov programu i bez ich súhlasu, a to najme ak je daný jeden z nasledujúcich titulov:
a. oprávnený záujem spoločnosti TRIUMPH (napr. štatistické účely);
b. plnenie povinností uložených spoločnosti TRIUMPH právnymi predpismi;
a to vždy najmenej po dobu trvania členstva člena v programu.
9. Spoločnosť TRIUMPH prehlasuje, že osobné údaje člena programu bude spracovávať po dobu nevyhnutne nutnú, odpovedajúcu trvaniu jeho členstva v programe, popr. po dobu do ukončenia prevádzkovania programu zo strany spoločnosti TRIUMPH, alebo po dobu do odvolania súhlasu člena programu so spracovaním osobných údajov; to platí vtedy, pokiaľ nie je daný zákonný dôvod ku spracovaniu osobných údajov po dlhšiu dobu.
10. Spoločnosť TRIUMPH nikdy neposkytuje osobné údaje členov programu tretím osobám pre ich marketingové alebo iné obchodné aktivity. Vyššie uvedené osobné údaje spracováva spoločnosť TRIUMPH automatizovane i manuálne za pomoci vlastných zamestnancov alebo zmluvných partnerov, ktorí pre neho technicky zaisťujú rozposielanie obchodných a reklamných materiálov.
11. Člen programu má v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov tieto práva vyplývajúce z Nariadenia:
a. právo na prístup k osobným údajom (Člen programu má právo získať potvrdenie, že jeho osobné údaje sú, alebo nie sú spracovávané, ako aj informácie o (i) účele spracovania, (ii) kategórii dotknutých osobných údajov, (iii) príjemcoch alebo kategórii príjemcov osobných údajov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, a (iv) plánovanej dobe uchovania osobných údajov; člen programu má ďalej právo získať kópiu jeho spracovávaných osobných údajov);
b. právo na opravu (Člen programu má právo na to, aby jeho nepresné osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené, prípadne aby jeho neúplne osobné údaje boli bez zbytočného odkladu doplnené);
c. právo na vymazanie (Člen Programu má právo na to, aby jeho osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, pokiaľ je pre to daný zákonný dôvod, najme pokiaľ už naďalej nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli poskytnuté, alebo pokiaľ člen programu odvolal svoj súhlas, na ktorom základe boli spracovávané);
d. právo na obmedzenie spracovania;
e. právo na prenositeľnosť údajov (pokiaľ to je technicky možné, člen programu má právo získať svoje osobné údaje, ktoré už poskytol spoločnosti TRIUMPH, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi osobných údajov);
f. právo vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov, na základe uskutočneného súhlasu, či iného titulu;
g. právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní (Člen programu má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátané profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka);
h. právo podať sťažnosť u kontrolného úradu, ktorým je Úrad pro ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, PSČ 820 07, Bratislava.
1) Svoje práva uvedené v predchádzajúcom odstavci môže člen programu uplatňovať elektronicky na adrese redclub@triumph.com. Ďalšie informácie ohľadne spracovania a ochrany osobných údajov je možné získať elektronicky na adrese redclub@triumph.com.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Spoločnosť Triumph si vyhradzuje právo program „TRIUMPH RED CLUB“, ktorého zásady sú definované v ustanoveniach tohto dokumentu, bez udania dôvodu kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť. Predpokladané ukončenie alebo zmeny budú včas a riadne oznámené prostredníctvom siete vybraných značkových predajní spoločnosti TRIUMPH.
2. Stáli zákazníci sú povinní spoločnosť TRIUMPH najneskôr do 14 dní informovať o zmene svojich kontaktných údajov obsiahnutých v prihláške. Spoločnosť TRIUMPH nenesie zodpovednosť za dôsledky spojené s neoznámením, alebo oneskoreným oznámením týchto zmien.
3. Pokiaľ stály zákazník svoju kartu stratí, pokiaľ mu bola odcudzená či trvalo poškodená, je o tom povinný informovať spoločnosť TRIUMPH na telefónnom čísle 00420 283 090 511. Na základe tohto oznámenia bude spoločnosť TRIUMPH schopná zablokovať starú kartu a vystaviť kartu novú.
4. Spoločnosť TRIUMPH nenesie zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť stratou či poškodením karty.
5. Stály zákazník môže svoju účasť v programe „TRIUMPH RED CLUB“ kedykoľvek zrušiť, a to písomným prehlásením o tom, že z programu vystupuje. Toto prehlásenie je nutné zaslať emailom na adresu: redclub@triumph.com

Príloha č. 1 k Pravidlám vernostného programu „TRIUMPH RED CLUB“ pre stálych zákazníkov siete vybraných značkových predajní spoločnosti TRIUMPH.

Zoznam predajní :
CZ, Praha 1, Palladium
CZ, Praha 3, Flora
CZ, Praha 4, Arkády Pankrác
CZ, Praha 4, Chodov
CZ, Praha 5, Smíchov
CZ, Praha 9, Centrum Černý Most
CZ, Brno, NC Královo Pole
CZ, Brno, Galerie Vaňkovka
CZ, Brno, OC Olympia
CZ, Brno, Zámečnická
CZ, Hradec Králové, OC Futurum
CZ, Jihlava, City Park
CZ, Karlovy Vary, OD Perla
CZ, Karlovy Vary, Varyáda
CZ, Kolín, OC Futurum
CZ, Most, Central Most
CZ, Ostrava, OC Nová Karolína
CZ, Ostrava, Avion
CZ, Olomouc, Galerie Šantovka
CZ, Pardubice, AFI Palace
CZ, Plzeň, Plzeň Plaza
CZ, Plzeň, OC Olympia
CZ, Plzeň, Náměstí republiky 5
CZ, Uherské Hradiště, Mariánské n. 70
CZ, Zlín, Centro
CZ, Zlín, Adam & Eva, Zarámí 31
CZ, Znojmo, Nám. Svobody 1519/6
CZ, Znojmo, Kollárova 377/22
SK, Bratislava, Avion Shopping Park
Sk, Banská Bystrica, Intim, Dolná 19
Sk, Banská Bystrica, Intim, OC Europa
SK, Košice, Aupark
SK, Košice, Optima
SK, Žilina, Aupark
SK, Nitra, Galéria Mlyny
SK, Nitra, Favab, Centro
SK, Poprad, Famon, Nám. Sv. Egídia 42