RedClub Ochrana osobních údajů CZ

Oznámení o ochraně osobních údajů souvisejících s využíváním Red-Card společnosti Triumph

Triumph přikládá zvláštní důležitost soukromí a ochraně osobních údajů a dodržování zákonů na ochranu osobních údajů. Osobní údaje, které nám byly předloženy, budou zpracovány přísně důvěrným způsobem a v souladu se zákony o ochraně osobních údajů a v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

 

§ 1   Správce

 

Správce údajů ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších vnitrostátních právních předpisů  členských států o ochraně osobních údajů, jakož i jiných směrnic týkajících se práva na ochranu údajů je:

Triumph International/Group

Adresa: Triumph International (Praha) spol.s.r.o., Office Glass House, Thámova 16, Praha 8, 186 00, Czech Republic

Webová stránka: www.triumph.com

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na adrese www.triumph.com.

 

§ 2   Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Patří mezi ně informace, jako je Vaše jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození a / nebo vaše e-mailová adresa.

Informace, které neumožňuje (nebo jen s nepřiměřeným úsilím) identifikovat Vaši osobu, např. anonymizovaná informace, není osobním údajem.

 

§ 3   Obecné otázky týkající se zpracování údajů

1.      Oblast a účel zpracování

Zadáním Vašich osobních údajů nám dáte povolení zpracovávat data za účelem efektivního a správného poskytnutí služby Red-Card včetně výhod, jako jsou speciální prodejní nabídky a dárkové karty. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány také při použití karty (např. místo a čas použití karty, zakoupené zboží a služby a jejich cena, případné nabídky nebo nákupy).

Analyzujeme Vaše údaje, abychom se dozvěděli více o Vašich zájmech a zlepšili Vám určené nabídky například tím, že vyhodnotíme nákupy, které jste provedli.

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, což však znamená, že už nebudete moci čerpat výhody nabízené službou Red-Card.

2.      Právní základ

Váš souhlas slouží jako hlavní právní podklad pro zpracování osobních údajů. Kromě toho je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro výkon našich služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Právním základem pro analýzu dat a chování uživatelů je Váš výslovný souhlas uvedený ve formuláři žádosti.

 

 

3.      Vymazání osobních údajů a délka jejich uchování

Vaše osobní údaje vymažeme v případě, že se rozhodnete zrušit službu Red-Card a pro účel jejich zpracování nebudou nadále využívány. Další uchování může být uskutečněno v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon.

 

§ 4   Poskytování osobních údajů třetím osobám


Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem marketingového výzkumu a předány společnostem zabývajícím se výzkumem trhu.

Pokud společnost Triumph spolupracuje s třetími osobami jako poskytovateli služeb, jsou tyto osoby smluvně zavázány dodržovat stejná pravidla pro ochranu osobních údajů, jaká dodržujeme my.

Kromě toho předáme vaše osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, pokud:

·         jste nám udělili svůj výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. GDPR,

·         je to právně přípustné a nezbytné pro splnění smluvního vztahu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR,

·         existuje zákonná povinnost tyto údaje poskytnout v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR,

·         poskytnutí je podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků a není důvod předpokládat, že máte vyšší zájem na tom, abychom Vaše osobní údaje neposkytli. 

 

§ 5   Vaše práva jakožto subjektu osobních údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a máte následující práva:

·         Podle čl. 15 GDPR můžete požádat o informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.
Zejména můžete získat informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše údaje poskytnuty, plánovaná délka jejich uchování, existenci práva na opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, námitkách, právu podat stížnost u dozorčího orgánu, informace o původu Vašich údajů, pokud jsme je neshromáždili my, o předávání do třetích zemí nebo mezinárodních organizací a o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, případně smysluplné informace o příslušné použité logice.

 

·         Podle čl. 16 GDPR můžete okamžitě požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění Vašich osobních údajů, které uchováváme.

 

·         Podle čl. 17 GDPR, můžete požádat o smazání Vašich osobních údajů, které jste u nás uložili, za předpokladu, že zpracování není nezbytné k výkonu práva na svobodu projevu a informací, splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo uplatnění, výkonu nebo hájení právních nároků nebo jiných zájmů společnosti převažujících nad Vašimi právy.  

 

 

·         Podle čl. 18 GDPR, můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud zpochybňujete správnost údajů, pokud je zpracování nezákonné, pokud již údaje nepotřebujeme anebo pokud odmítnete jejich vymazání, protože je uchování je nutné k vytvoření nebo obhájení Vašich právních nároků. Máte také nárok na práva podle čl. 18 GDPR, pokud jste vznesli námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR.

 

·         Podle čl. 20 GDPR můžete požádat, aby Vám osobní údaje, které jste nám poskytli, byly předány ve strukturovaném, aktuálním a strojově čitelném formátu, nebo můžete požádat o jejich předání jiné zodpovědné osobě.

 

 

·         Podle čl. 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. V důsledku toho již nemůžeme do budoucna pokračovat ve zpracování dat na základě tohoto souhlasu.

 

·         Podle čl. 77 GDPR, máte právo podat stížnost orgánu dozoru. Můžete kontaktovat dozorčí orgán v místě Vašeho trvalého bydliště, pracoviště nebo ústředí naší společnosti.

 

 

§ 6   Právo podat námitky

 

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR nebo jste výslovně souhlasili se zpracováním, máte - jak již bylo uvedeno výše - právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 GDPR. Obraťte se na společnost Triumph způsobem, jak je uveden v § 1 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

 

§ 7   Ochrana osobních údajů a bezpečnostní opatření

 

 

Zavazujeme se chránit vaše soukromí a zacházet s osobními údaji důvěrně. Abychom zabránili manipulaci, ztrátě nebo zneužití Vašich uložených dat, provádíme rozsáhlé technické a organizační opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technickému pokroku.

 

Chtěli bychom však zdůraznit, že vzhledem k struktuře internetu je možné, že pravidla ochrany údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nemusí být dodržována jinými osobami nebo institucemi, za které nejsme zodpovědní.

Zejména nešifrované údaje - např. pokud jsou odeslány e-mailem - mohou být přečteny třetími stranami. Na to nemáme žádný technický vliv. Je odpovědností uživatele chránit údaje, které poskytuje, proti zneužití šifrováním nebo jiným způsobem.

 

§ 8   Inspektor ochrany osobních údajů


Externího inspektora společnosti Triumph můžete kontaktovat na adrese:

E-mail: dpo@triumph.com