RedClub Ochrana osobných údajov SK

Oznámenie o ochrane osobných údajov súvisiacich s využívaním Red-Card spoločnosti Triumph

Triumph prikladá zvláštnu dôležitosť súkromiu a ochrane osobných údajov a dodržiavaniu zákonov na ochranu osobných údajov. Osobné údaje, ktoré nám boli predložené, budú spracované prísne dôverným spôsobom a v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov a v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

 

§ 1   Správca

 

Správca údajov v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a ďalších vnútroštátnych právnych predpisov  členských štátov o ochrane osobných údajov, ako i iných smerníc týkajúcich sa práva na ochranu údajov, je:

Triumph International/Group

Adresa: Triumph International (Praha) spol.s.r.o., Office Glass House, Thámova 16, Praha 8, 186 00, Czech Republic

Webová stránka: www.triumph.com

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára na adrese www.triumph.com.

 

§ 2   Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patria medzi ne informácie, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia a/alebo vaša e-mailová adresa.

Informácia, ktorá neumožňuje (alebo len s neprimeraným úsilím) identifikovať vašu osobu, napríklad anonymizovaná informácia, nie je osobný údaj.

 

§ 3   Všeobecné otázky týkajúce sa spracovania údajov

1.      Oblasť a účel spracovania

Zadaním vašich osobných údajov nám dáte povolenie spracovávať dáta s cieľom efektívneho a správneho poskytnutia služby Red-Card vrátane výhod, ako sú špeciálne predajné ponuky a darčekové karty. Vaše osobné údaje sú spracovávané aj pri použití karty (napríklad miesto a čas použitia karty, kúpený tovar a služby a ich cena, prípadné ponuky alebo nákupy).

Analyzujeme vaše údaje, aby sme sa dozvedeli viac o vašich záujmoch a zlepšili vám určené ponuky napríklad tým, že vyhodnotíme nákupy, ktoré ste urobili.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čo však znamená, že už nebudete môcť čerpať výhody ponúkané službou Red-Card.

2.      Právny základ

Váš súhlas slúži ako hlavný právny základ na spracovanie osobných údajov. Okrem toho je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné na výkon našich služieb podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Právnym základom na analýzu dát a správanie sa používateľov je váš výslovný súhlas uvedený vo formulári žiadosti.

3.      Vymazanie osobných údajov a dĺžka ich uchovania

Vaše osobné údaje vymažeme v prípade, že sa rozhodnete zrušiť službu Red-Card a na účel ich spracovania nebudú naďalej využívané. Ďalšie uchovanie môže byť uskutočnené v jednotlivých prípadoch, ak to vyžaduje zákon.

 

 

§ 4   Poskytovanie osobných údajov tretím osobám


Vaše osobné údaje budú spracovávané s cieľom marketingového výskumu a poskytnuté spoločnostiam zaoberajúcim sa výskumom trhu.

Ak spoločnosť Triumph spolupracuje s tretími osobami ako poskytovateľmi služieb, sú tieto osoby zmluvne zaviazané dodržiavať rovnaké pravidlá na ochranu osobných údajov, aké dodržiavame my.

Okrem toho poskytneme vaše osobné údaje tretím osobám iba vtedy, ak:

·         ste nám udelili svoj výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. GDPR,

·         je to právne prípustné a nevyhnutné na splnenie zmluvného vzťahu podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. b GDPR,

·         existuje zákonná povinnosť poskytnúť tieto údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR,

·         poskytnutie je podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f GDPR nevyhnutné na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a nie je dôvod predpokladať, že máte vyšší záujem o to, aby sme vaše osobné údaje neposkytli. 

 

§ 5   Vaše práva ako subjektu osobných údajov

Ak sú vaše osobné údaje spracovávané, ste subjektom údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a máte nasledujúce práva:

·         podľa čl. 15 GDPR môžete požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame,
predovšetkým môžete získať informácie o účele spracovania, kategóriách osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, plánovanej dĺžke ich uchovania, existencii práva na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, námietkach, práve podať sťažnosť na dozorcovskom orgáne, informácie o pôvode vašich údajov, ak sme ich nezhromaždili my, o poskytovaní do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám a o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, prípadne zmysluplné informácie o príslušnej použitej logike,

 

·         podľa čl. 16 GDPR môžete okamžite požadovať opravu nesprávnych údajov alebo doplnenie vašich osobných údajov, ktoré uchovávame,

 

·         podľa čl. 17 GDPR môžete požiadať o zmazanie vašich osobných údajov, ktoré ste u nás uložili, za predpokladu, že spracovanie nie je nevyhnutné na výkon práva na slobodu prejavu a informácií, splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo uplatnenia, výkonu alebo obhajovania právnych nárokov alebo iných záujmov spoločnosti prevažujúcich nad vašimi právami,  

 

 

·         podľa čl. 18 GDPR môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak spochybňujete správnosť údajov, ak je spracovanie nezákonné, ak už údaje nepotrebujeme alebo ak odmietnete ich vymazanie, pretože ich uchovanie je nutné na vytvorenie alebo obhájenie vašich právnych nárokov. Máte tiež nárok na práva podľa čl. 18 GDPR, ak ste vzniesli námietky proti spracovaniu v súlade s čl. 21 GDPR,

 

·         podľa čl. 20 GDPR môžete požiadať, aby vám osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, boli odovzdané v štruktúrovanom, aktuálnom a strojovo čitateľnom formáte alebo môžete požiadať o ich poskytnutie inej zodpovednej osobe,

 

 

·         podľa čl. 7 ods. 3 GDPR môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V dôsledku toho už nemôžeme do budúcnosti pokračovať v spracovaní dát na základe tohto súhlasu,

 

·         podľa čl. 77 GDPR máte právo podať sťažnosť orgánu dozoru. Môžete kontaktovať dozorcovský orgán v mieste vášho trvalého bydliska, pracoviska alebo ústredia našej spoločnosti.

 

 

§ 6   Právo podať námietky

 

Ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na oprávnených záujmoch podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f GDPR alebo ste výslovne súhlasili so spracovaním, máte – ako už bolo uvedené vyššie – právo vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR. Obráťte sa na spoločnosť Triumph spôsobom, ako je uvedené v § 1 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

 

 

§ 7   Ochrana osobných údajov a bezpečnostné opatrenia

 

 

Zaväzujeme sa chrániť vaše súkromie a zaobchádzať s osobnými údajmi dôverne. Aby sme zabránili manipulácii, strate alebo zneužitiu vašich uložených dát, uskutočňujeme rozsiahle technické a organizačné opatrenia, ktoré sú pravidelne kontrolované a prispôsobované technickému pokroku.

 

Chceli by sme však zdôrazniť, že vzhľadom na štruktúru internetu je možné, že pravidlá ochrany údajov a vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia nemusia dodržiavať iné osoby alebo inštitúcie, za ktoré nie sme zodpovední.

Predovšetkým nešifrované údaje, ak sú napríklad odoslané e-mailom, môžu byť prečítané tretími stranami. Na to nemáme žiadny technický vplyv. Je zodpovednosťou používateľa chrániť údaje, ktoré poskytuje, proti zneužitiu šifrovaním alebo iným spôsobom.

 

§ 8   Inšpektor ochrany osobných údajov


Externého inšpektora spoločnosti Triumph môžete kontaktovať na adrese:

E-mail: dpo@triumph.com