Στοιχεία site

Στοιχεία site

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

©/Copyright 2018 Inter-Triumph Marketing GmbH, Munich, Germany
All rights reserved.

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους προβλεπόμενους σε αυτήν όρους χρήσης. Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Τεκμαίρεται ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους με άλλους ιστότοπους που διατηρούνται από τρίτους για την εξυπηρέτηση και το ενδιαφέρον του χρήστη. Ωστόσο αυτό δεν συνεπάγεται ότι προσυπογράφουμε τους ιστότοπους αυτούς. Οι φορείς αυτών των ιστότοπων είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτών και δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για αυτά. Συγκεκριμένα, όταν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία πωληθεί από συνδεδεμένους ιστότοπους ο συμβατικός δεσμός για την παροχή τους αναπτύσσεται μεταξύ του χρήστη και του φορέα τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου, ο οποίος και θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την εκτέλεση της σύμβασης και κανένας συμβατικός δεσμός δεν αναπτύσσεται με την εταιρεία μας.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της δομής, του πλάνου, του σχεδιασμού, των πληροφοριών και των φωτογραφιών ανήκουν στην Inter-Triumph Marketing-GmbH. Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναρτώνται ανήκουν στον Όμιλο της Triumph International. Δεν επιτρέπεται η μόνιμη αντιγραφή ή αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού από αυτή την ιστοσελίδα, ούτε η τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναμετάδοση ή αναδιανομή ή η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση υλικού από αυτή την ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε τρίτο ή η διάθεση αυτού σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, διαδικτυακή υπηρεσία ή πίνακα ανακοινώσεων δικό σας ή οποιουδήποτε άλλου ή η διάθεση αυτού σε τυπωμένο αντίγραφο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση. Οποιαδήποτε αίτηση της συναίνεσής μας για τη χρήση υλικού που εμφανίζεται σε αυτήν την ιστοσελίδα πρέπει να απευθύνεται στην Inter-Triumph Marketing-GmbH, Marsstrasse 40, 80335, Munich, Germany. Για την αποφυγή αμφιβολιών, όπου δίνεται η συναίνεσή μας για την ειδική χρήση τέτοιου υλικού, τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στην Inter-Triumph Marketing GmbH και όποιο τέτοιο υλικό θα πρέπει να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων: «Η Inter-Triumph Marketing-GmbH 2018 διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα».

Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα, ιούς και κακόβουλο λογισμικό και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από τον επισκέπτη/χρήστη ή τρίτο για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης φέρει την ευθύνη να διαβάζει προσεκτικά του όρους χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας και να ενημερώνεται τακτικά για τυχόν τροποποιήσεις. 

 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) - συμμορφούμενη Δήλωση περί Απορρήτου

για τους ιστότοπους της Triumph και της Sloggi

 

H Triumph International αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη συμμόρφωση με τους νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε εμάς θα επεξεργάζονται με αυστηρά εμπιστευτικό τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με αυτή τη δήλωση περί απορρήτου.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα καταχωρημένα προσωπικά δεδομένα, σε περίπτωση που επισκεφτείτε το δικτυακό μας τόπο, και τους σκοπούς χρήσης τους.

Καθώς οι αλλαγές της νομοθεσίας ή οι αλλαγές στις εσωτερικές μας διαδικασίες μπορεί να καταστήσουν αναγκαία μία τροποποίηση της πολιτικής απορρήτου μας, σας ζητάμε να διαβάζετε τη δήλωση διαχείρισης απορρήτου σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Είναι διαθέσιμη, αποθηκεύεται και εκτυπώνεται οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας «Δήλωση Απορρήτου».

§ 1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Πεδίο Εφαρμογής

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (εδώ αναφερόμενος ως: ΓΚΠΔ) και των άλλων εθνικών νόμων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Κρατών – Μελών, καθώς και τις άλλες απαιτήσεις του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι η:

Triumph International/Group

Διεύθυνση

Τηλ.:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail): triumph@triumph.com

Ιστότοπος: www.triumph.com

 

Η παρούσα δήλωση απορρήτου των προσωπικών δεδομένων έχει εφαρμογή για τον ιστότοπο της Triumph με διεύθυνση πρόσβασης: www.triumph.com.

§ 2 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail): dpo@triumph.com.

§ 3 Διαχειριστής δεδομένων

Ο διαχειριστής δεδομένων είναι η Inter-Triumph Marketing GmbH, Marsstrasse 40, 80335 Μόναχο, Γερμανία.

§ 4 Κανόνες Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως το όνομά σας, την ηλικία σας, τη διεύθυνσή σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό, την ημερομηνία γεννήσεώς σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνση IP σας ή τη συμπεριφορά σας ως χρήστη. Πληροφορίες που δε μπορούν (ή μπορούν μόνο με δυσανάλογη προσπάθεια) να συσχετιστούν με το πρόσωπό σας, π.χ. λόγω του γεγονότος ότι αυτές οι πληροφορίες καθίστανται ανώνυμες, δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. η συλλογή, η ανάκτηση, η χρήση, η αποθήκευση ή η μετάδοση) απαιτεί πάντα μία νομική βάση ή τη συγκατάθεσή σας.

Τα επεξεργασμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγράφονται, όταν ολοκληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας, εκτός αν υπάρχει υποχρέωση διατήρησής τους εκ του νόμου.

Σε περίπτωση που επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την ενημέρωσή σας σχετικά με συγκεκριμένες προσφορές, παρακαλώ βρείτε παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες επεξεργασίες, το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων, τη νομική βάση για την επεξεργασία και την αντίστοιχη περίοδο αποθήκευσής τους.

Σε περίπτωση που ο χρήστης μεταβιβάζει προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου φέρει ο ίδιος ο χρήστης την ευθύνη για ενημέρωση του τρίτου προσώπου σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του, έχει δε ο ίδιος ο χρήστης την ευθύνη να εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση του τρίτου ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται στην οικεία ιστοσελίδα.

§ 5 Επεξεργασία Δεδομένων

1. Ιστότοπος

α. Πεδίο Εφαρμογής και Σκοπός της Επεξεργασίας

Καταγράφουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας μόνο όσο αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή ενός λειτουργικού ιστότοπου, καθώς και των περιεχομένων μας και των υπηρεσιών μας.

Όταν εισέρχεστε και χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής (browser) σας μεταφέρει αυτομάτως στο διακομιστή (server) μας. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής. Οι ακόλουθες πληροφορίες καταγράφονται, χωρίς τη δική σας παρέμβαση και αποθηκεύονται μέχρι την αυτόματη διαγραφή τους:

· Διεύθυνση IP του υπολογιστή του χρήστη,

· Ημέρα και ώρα πρόσβασης,

· Όνομα και διεύθυνση URL του αναρτημένου αρχείου,

· Ιστοσελίδα, από την οποία έγινε η πρόσβαση (αναφέρουσα διεύθυνση URL),

· Το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα πλοήγησης, και, αν υπάρχει, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης.

· ΒΔΤ

 

Τα αναφερόμενα δεδομένα θα επεξεργάζονται από εμάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

· Γενική διαχείριση

· Εξασφάλιση της ομαλής σύνδεσης με τον ιστότοπο,

· Εξασφάλιση της άνετης χρήσης του ιστότοπού μας

 

β. Νομική Βάση

Το αρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων. Η επεξεργασία των αναφερόμενων δεδομένων είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών μας και, συνεπώς, εξυπηρετεί τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας μας.

γ. Διαγραφή των δεδομένων και περίοδος αποθήκευσης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου διαγράφονται ή μπλοκάρονται, μόλις εκπληρωθεί ο σκοπός της αποθήκευσής τους. Η συλλογή των δεδομένων για την εξυπηρέτηση του ιστότοπου και η αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του ιστότοπου. Συνεπώς, δεν υπάρχει δυνατότητα αντίρρησης από την πλευρά του χρήστη. Περαιτέρω αποθήκευση μπορεί να λάβει χώρα σε εξατομικευμένες περιπτώσεις, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο.

2. Εγγραφή / Λογαριασμός Πελάτη

α. Πεδίο Εφαρμογής και Σκοπός Επεξεργασίας

Συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε, συμπληρώνοντας τις φόρμες στον ιστότοπο www.triumph.com. Αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες που παρέχονται κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού πελάτη για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας ή κατά την παραγγελία των προϊόντων μας. Ζητάμε τις ακόλουθες πληροφορίες για τη δημιουργία του λογαριασμού πελάτη:

· Όνομα, Επώνυμο

· Ημερομηνία γέννησης

· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

· Ταχυδρομική διεύθυνση

· Κωδικό Πρόσβασης

· Πληροφορίες για την πληρωμή ανάλογα με την επιλεχθείσα μέθοδο

 

Μπορείτε επιπλέον να καταχωρίσετε μία ξεχωριστή διεύθυνση για την αποστολή των προϊόντων. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, επιπλέον, λειτουργεί ως η ταυτότητα χρήστη σας για το λογαριασμό πελάτη σας. Μπορείτε να τροποποιείτε τις πληροφορίες σας οποιαδήποτε στιγμή, συνδεόμενοι με το λογαριασμό χρήστη σας. Οι πληροφορίες σας θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων των πελατών μας, όταν επιλέγετε «Εγγραφή».

Μετά την εγγραφή, θα λάβετε αυτόματα μια επιβεβαίωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι ο λογαριασμός πελάτη σας έχει δημιουργηθεί. Πρέπει να κρατάτε την ταυτότητα χρήστη σας και τον κωδικό  πρόσβασής σας εμπιστευτικά και να μην τα μοιράζεστε με κανέναν.

Διατηρούμε τα στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποιείτε μέσω του ιστότοπού μας και της εκτέλεσης των παραγγελιών σας.

β. Νομική Βάση

Η επεξεργασία των αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων (πρβλ. § 4.2 α ΓΚΠΔ) βασίζεται στην ελεύθερη δοθείσα συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο α’ του ΓΚΠΔ ως ακολούθως:

Συμφωνώ με την αποθήκευση των δεδομένων μου κατά την εγγραφή μου στο λογαριασμό χρήστη, προκειμένου να συνδέομαι στις μελλοντικές επισκέψεις μου με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, χωρίς να χρειάζεται να καταχωρώ τα δεδομένα μου ξανά. Διάβασα και συμφωνώ με την τρέχουσα πολιτική απορρήτου και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Μπορώ να ανακαλώ τη συγκατάθεσή μου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, με τη διαγραφή του λογαριασμού χρήστη μου από το πεδίο μελών μέσω των ρυθμίσεων λογαριασμού με τη διαγραφή του λογαριασμού ή κατόπιν επικοινωνίας με ….

γ. Χρόνος αποθήκευσης

Από τη στιγμή που τα επεξεργασμένα δεδομένα δε θα χρειάζονται πλέον για την εκτέλεση της σύμβασης, θα διαγράφονται. Μπορεί, όμως, να είναι απαραίτητη η  αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων σας, για τη συμμόρφωση με τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης.

δ. Ακύρωση

Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την εγγραφή σας και να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή με αποστολή email στην ηλεκτρονική  διεύθυνση service@uk.triumph.com ή στην Triumph Global Sales AG, Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Ελβετία.

Σε κάθε περίπτωση, αν τα επεξεργασμένα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την εκπλήρωση των προσυμβατικών μέτρων, η πρόωρη διαγραφή των δεδομένων είναι δυνατή μόνο στο βαθμό που αυτό δεν αντιβαίνει στις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις.

3. Παραγγελίες

α. Πεδίο Εφαρμογής και σκοπός Επεξεργασίας

Προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα, παρέχοντας τα προσωπικά δεδομένα στον ιστότοπο μας. Κρατάμε πληροφορίες των συναλλαγών που πραγματοποιείτε για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας. Χρησιμοποιούμε ένα τρίτο πάροχο υπηρεσιών, εγκατεστημένο στη Γερμανία, για την επεξεργασία των παραγγελιών σας.

Ο πάροχος υπηρεσιών επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας και εμείς παραμένουμε υπεύθυνοι για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις.

Τα ακόλουθα δεδομένα συλλέγονται ως μέρος της διαδικασίας παραγγελίας:

· Όνομα, επώνυμο

· Ημερομηνία γέννησης

· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email)

· Ταχυδρομική διεύθυνση

· Πληροφορίες για την πληρωμή ανάλογα με την επιλεχθείσα μέθοδο

 

Τα απαραίτητα δεδομένα σας θα μεταδοθούν στην εταιρεία για την αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας σας. Για την επεξεργασία των πληρωμών, μεταδίδουμε τα δεδομένα πληρωμής σας στην τραπεζική εταιρεία που εκτελεί την πληρωμή. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας μόνο για την επεξεργασία των παραγγελιών και όχι για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Όταν αγοράζετε προϊόντα από τον ιστότοπό μας, έχετε τη δυνατότητα να μας γνωστοποιήσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (Email) με ρητή δήλωση για την εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία μας (newsletter). Στη συνέχεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας, για να σας στείλουμε ενημερωτικά δελτία (newsletters), προτείνοντας παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες της Triumph.

β. Νομική Βάση

Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β’ του ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (cf § 4 3.α) που απαιτείται για την ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης. Αυτό εφαρμόζεται επίσης στις πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των προσυμβατικών μέτρων.

γ. Αποθήκευση

Με την εκπλήρωση της σύμβασης και την ολοκλήρωση της πληρωμής, τα δεδομένα σας θα μπλοκάρονται για κάθε περαιτέρω χρήση σε περίπτωση που διακόψετε το λογαριασμό σας και θα διαγράφονται με την λήξη της απαραίτητης περιόδου αποθήκευσης σύμφωνα με το φορολογικό και εμπορικό δίκαιο, εκτός αν δηλώσετε ρητώς τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας. Περαιτέρω αποθήκευση μπορεί να λάβει χώρα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο.

4. Ενημερωτικό δελτίο (Newsletter)

α. Πεδίο Εφαρμογής και Σκοπός της Επεξεργασίας

Εφόσον έχετε δηλώσει  τη συγκατάθεσή σας για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας (newsletter), μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες, για να σας αποστείλουμε πληροφορίες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), sms ή ταχυδρομικά σχετικά με εμάς και τα προϊόντα μας, τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Τα ακόλουθα δεδομένα συλλέγονται για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter):

· Όνομα, Επώνυμο

· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email)

· Τηλέφωνο επικοινωνίας

 

Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία και την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων (newsletters). Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας και εμείς παραμένουμε υπεύθυνοι για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις.


            β. Νομική Βάση

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (cf. § 4 4.a.) για το ενημερωτικό δελτίο (newsletter)  βασίζεται στην παρακάτω ελεύθερα δοθείσα συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α’:

Εισάγοντας τα δεδομένα μου και επιλέγοντας το κουμπί «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» δηλώνω τη συγκατάθεσή μου στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου για τη συστηματική λήψη ενημερωτικών δελτίων (newsletters).

Μπορώ να διαγραφώ από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων (newsletters) οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας το σύνδεσμο (link) στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου.

Μπορώ να ανακαλώ τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία εγγραφής μου οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας με service@uk.triumph.com ή στην Triumph Global Sales AG, Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Ελβετία.

γ. Χρόνος αποθήκευσης

Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (Email) θα αποθηκεύεται για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένος ως λήπτης του ενημερωτικού δελτίου (newsletter). Μετά τη διαγραφή σας ως λήπτης του ενημερωτικού δελτίου (newsletter), η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (Email) θα διαγράφεται. Περαιτέρω αποθήκευση μπορεί να λάβει χώρα σε ειδικές περιπτώσεις, εάν απαιτείται από το νόμο.

 

5. Φόρμα Επικοινωνίας

α. Πεδίο Εφαρμογής και Σκοπός της Επεξεργασίας

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που σας παρέχεται στον ιστότοπό μας. Κατά την αποστολή της ερώτησής σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, γίνεται αναφορά σε αυτή τη δήλωση προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας. Αν χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας, θα επεξεργαστούν τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα:

  • Όνομα, Επώνυμο
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο
  • Τηλεφωνικός αριθμός (προαιρετικό)

Ο σκοπός της εισαγωγής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η μεταβίβαση του αιτήματός σας στον υπεύθυνο, καθώς και να έχουμε τη δυνατότητα να σας απαντήσουμε. Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας, τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα ανακοινώνονται σε τρίτα μέρη.

            β. Νομική Βάση

Η ανωτέρω αναφερόμενη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το σκοπό της επικοινωνίας πραγματοποιείται οικειοθελώς σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ, βάσει της δήλωσης συγκατάθεσης που υποβάλλεται από εσάς ως ακολούθως:

Εισάγοντας τα δεδομένα μου και επιλέγοντας το κουμπί «αποστολή», δηλώνω τη συγκατάθεσή μου για τη χρήση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου για την απάντηση του αιτήματός μου για επικοινωνία.

Μπορώ να ανακαλώ τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής οποιαδήποτε στιγμή.

            γ. Χρόνος αποθήκευσης

Μόλις εξετασθεί το αίτημά σας και τα σχετικά γεγονότα έχουν τελικά διευκρινιστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα από τη φόρμα επικοινωνίας θα διαγράφονται. Περαιτέρω αποθήκευση μπορεί να λάβει χώρα σε ειδικές περιπτώσεις, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο.

§ 6 Εργαλεία Ανάλυσης και Εντοπισμού

 

Χρησιμοποιούμε εργαλεία εντοπισμού και ανάλυσης, για να εξασφαλίσουμε τη βελτιστοποίηση και την προσανατολισμένη στο χρήστη σχεδίαση της ιστοσελίδας μας. Με τη βοήθεια μέτρων εντοπισμού είναι επίσης πιθανό για εμάς να καταγράψουμε στατιστικά της χρήσης της ιστοσελίδας μας από επισκέπτες, καθώς και να αναπτύξουμε περαιτέρω τη διαδικτυακή προσφορά μας προς εσάς με τη βοήθεια των πληροφοριών που λάβαμε.

Στη βάση αυτών των ενδιαφερόντων, η χρήση των εργαλείων εντοπισμού και ανάλυσης που περιγράφηκαν παραπάνω δικαιολογείται κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ’ εδαφ. α’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Η ακόλουθη περιγραφή των εργαλείων εντοπισμού και ανάλυσης καταδεικνύει, επίσης, τους αντίστοιχους σκοπούς επεξεργασίας, καθώς και τα επεξεργαζόμενα δεδομένα.

1. Google Analytics

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. που εδρεύει στο 1600 Amphitheater Parkway του Μάουνταϊν Βιου CA 94043 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (“Google”). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή αρχεία κειμένου εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, προκειμένου να βοηθήσει τον ιστότοπο στην ανάλυση σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες.

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά τα cookies, π.χ. σχετικά με την ώρα, τον τόπο, τη συχνότητα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και τη διεύθυνση IP, μεταφέρονται συνήθως σε έναν εξυπηρετητή (server) της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται σ’ αυτόν. Κατά τη χρήση Google Analytics δεν αποκλείεται τα cookies που τέθηκαν από αυτήν να συλλέξουν ενδεχομένως άλλα προσωπικά δεδομένα πέραν της διεύθυνσης IP. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Google ενδέχεται να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους εάν αυτό υπαγορεύεται από το νόμο ή εάν τρίτοι επεξεργάζουν τα δεδομένα αυτά κατ’ εντολή της Google.

H Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παράγονται από τα cookies εξ ονόματος του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας, προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση σας στην ιστοσελίδα, να εκπονήσει εκθέσεις σχετικά με τις διαδικτυακές δραστηριότητες και να παράσχει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας πρόσθετες υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταφέρεται από τον περιηγητή σας στο πλαίσιο της εφαρμογής της Google Analytics δε συγχέεται από τη Google με άλλα δεδομένα, όπως δηλώνεται από την ίδια.

Μπορείτε γενικά να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies, τροποποιώντας ανάλογα τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σ’ αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας σε όλη τους την έκταση.

Για την αποφυγή της συλλογής από τη Google Analytics, αλλά και μεταφοράς προς αυτήν πληροφοριών σχετικά με τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα σύστημα συστατικού λογισμικού (plug-in) για τον περιηγητή σας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Αυτό το plug-in αποτρέπει τη μεταφορά πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα προς την  Google Analytics, ενώ δεν αποτρέπει τυχόν άλλη ανάλυση.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παραπάνω περιγραφόμενο plug-in για τον περιηγητή  κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μέσω περιηγητή κινητής συσκευής (smartphone ή tablet). Όταν χρησιμοποιείτε κινητή συσκευή, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων χρήσης από τη Google Analytics πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο: <ahref="javascript:gaOptout()">Disable Google Analytics</a >

Πατώντας  αυτό το σύνδεσμο, ένα opt-out cookie (cookie αποχώρησης) εγκαθίσταται στον περιηγητή σας. Αυτό (ενν. το opt-out cookie) αποτρέπει τη μεταφορά πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα στη  Google Analytics. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι το opt-out cookie είναι έγκυρο μόνο για αυτό τον περιηγητή και μόνο γι’ αυτή τη διεύθυνση ιστότοπου (). Εάν διαγράψετε τα cookies στον περιηγητή σας, το opt-out cookie (cookie αποχώρησης) επίσης θα διαγραφεί. Για περαιτέρω αποφυγή συλλογής από τη Google Analytics, πρέπει να πατήσετε πάλι το σύνδεσμο. Η χρήση του opt-out cookie (cookie αποχώρησης) είναι επίσης δυνατόν ως εναλλακτική του παραπάνω plug-in κατά τη χρήση του περιηγητή στον υπολογιστή σας.

Για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, η Google Analytics ενσωματώθηκε στην ιστοσελίδα αυτή με τον κωδικό “ανώνυμη βοήθεια/ anonymizelp”. Ο εν λόγω κωδικός συνεπάγεται ότι τα τελευταία 8 ψηφία των διευθύνσεων IP διαγράφονται και η διεύθυνση IP σας τηρείται, επομένως, ανώνυμα (καλουμένης έτσι IP masking/ απόκρυψη ΙΡ). Κατά κανόνα, η Google περιορίζει τα στοιχεία της διεύθυνσης IP σας ακόμη και πριν τη μεταφορά μεταξύ κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη – μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Σκοπού, καθιστώντας έτσι αυτήν ανώνυμη. Μόνο σε κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις μεταφέρεται ολόκληρη η διεύθυνση IP σε εξυπηρετητή (server) της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. 

Κάνοντας χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν από την Google, κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

2. Google AdWords/ Μεταπώληση κλπ.

 

§ 7 Plug-Ins

1. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest

Η ιστοσελίδα μας περιέχει κοινωνικά πρόσθετα (plug-ins) από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης “Facebook” (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, Καλιφόρνια 94304 ΗΠΑ), “Instagram” (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ), “YouTube” (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ).

Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται από τις αντίστοιχες εταιρείες (“παρόχους”). Ως μέρος της διαδικτυακής μας παρουσίας, τα κοινωνικά πρόσθετα (plug-ins) ταυτίζονται με τα αντίστοιχα εικονίδια που ανήκουν στην κάθε υπηρεσία. Με βάση της μεταφοράς δεδομένων στην κάθε υπηρεσία μέσω των κοινωνικών πρόσθετων (plug-ins), η υπηρεσία μπορεί να σας μεταβιβάσει στο λογαριασμό που τηρείτε σε αυτήν, εάν είναι απαραίτητο. Για λόγους αύξησης της προστασίας των δεδομένων σας κατά την χρήση της ιστοσελίδας μας, τα κοινωνικά πρόσθετα (plug-ins) είναι ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα μας με μέσον που ονομάζονται “2-click solution (λύση με διπλό πάτημα εικονίδιου). Μ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι δε πραγματοποιείται αυτόματη σύνδεση σας με τους εξυπηρετητές (server) των αντίστοιχων παρόχων, όταν επισκεφτείτε μια σελίδα του ιστότοπου μας, η οποία περιέχει τέτοια κοινωνικά πρόσθετα (plug-ins), .

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας των αντίστοιχων κοινωνικών πρόσθετων (plug-ins) πραγματοποιείται με δύο βήματα. Για να ενεργοποιήσετε ένα κοινωνικό πρόσθετο (plug-in), πρέπει πρώτα να επιλέξετε το σύνδεσμο στην ιστοσελίδα μας. Ενεργοποιείται πρώτα το κοινωνικό πρόσθετο (plug-in) και ο περιηγητής σας δημιουργεί μια σύνδεση στους εξυπηρετητές (server) των αντίστοιχων παρόχων. Με ένα δεύτερο κλικ, μπορείτε τώρα να αλληλεπιδράσετε με το κοινωνικό πρόσθετο (plug-in) και, π.χ. να υποβάλετε μια σύσταση σας. Εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης των παρόχων, οι τελευταίοι μπορούν αμέσως να μεταφέρουν την επίσκεψη σας σ’ αυτή την ιστοσελίδα στο προφίλ σας. Εάν αλληλεπιδράσετε με τα κοινωνικά πρόσθετα (plug-ins) πατώντας πάνω σ’ αυτά, οι σχετικές πληροφορίες επίσης μεταφέρονται σε έναν εξυπηρετητή (server) των παρόχων και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες μπορεί επίσης να δημοσιοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να εμφανιστούν εκεί κάτω από τις επαφές σας. Εάν επιθυμείτε την αποφυγή τέτοιας άμεσης μεταφοράς των δεδομένων σας που συλλέχθηκαν μέσω της ιστοσελίδας μας στο προφίλ σας, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό που διατηρείτε στον αντίστοιχο πάροχο πριν την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. 

Το πεδίο και ο σκοπός  της συλλογής δεδομένων από τους αντίστοιχους παρόχους , όπως επίσης και η περαιτέρω επεξεργασία τους και χρήση τους εκεί μπορεί να διαπιστωθεί απευθείας από τις πληροφορίες προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας της υπηρεσίας. Εκεί θα πληροφορηθείτε επίσης περαιτέρω για τα σχετικά δικαιώματά σας στην προστασία δεδομένων, καθώς και για τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας:

α) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Καλιφόρνια 94304, ΗΠΑ

https://en-gb.facebook.com/policy.php

β) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

γ) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

Η Triumph δε συλλέγει κανένα προσωπικό δεδομένο μέσω κοινωνικών πρόσθετων (plug-ins) των κοινωνικών δικτύων. Για να αποτραπεί η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του χρήστη χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή του σε παρόχους υπηρεσιών στις ΗΠΑ , η εταιρεία μας χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της το λεγόμενο σύστημα επίλυσης Shariff. Αυτό συνεπάγεται ότι τα εν λόγω  plug-ins στα κοινωνικά δίκτυα είναι αρχικά ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα αποκλειστικά ως γραφικά. Αυτά τα γραφικά περιλαμβάνουν έναν σύνδεσμο προς τον ιστότοπο του αντίστοιχου παρόχου του κοινωνικού πρόσθετου (plug-in). Μόνο όταν επιλέξετε ένα από τα γραφικά, θα μεταβείτε στις υπηρεσίες του αντίστοιχου παρόχου. Αυτή η λύση διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα δε διαβιβάζονται αυτόματα προς τους παρόχους των εν λόγω κοινωνικών πρόσθετων (plug-ins) των κοινωνικών δικτύων, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. Μόνο αν επιλέξετε ένα από τα γραφικά των  κοινωνικών πρόσθετων (plug-ins) στα κοινωνικά δίκτυα, τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών και θα αποθηκευτούν εκεί. Αν δεν επιλέξετε ένα από τα γραφικά, δε θα πραγματοποιηθεί καμία διαβίβαση των δεδομένων σας προς τον αντίστοιχο πάροχο των κοινωνικών πρόσθετων (plug-ins) των κοινωνικών δικτύων.

Μόλις επιλέξετε ένα plug-in των κοινωνικών δικτύων, ο αντίστοιχος πάροχος υπηρεσιών θα λάβει την πληροφορία ότι έχετε επισκεφτεί την αντίστοιχη σελίδα της διαδικτυακής προσφοράς μας. Παρακαλώ  σημειώστε ότι δε χρειάζεται να διατηρείτε λογαριασμού χρήστη στον εν λόγω πάροχο, ούτε να έχετε ήδη συνδεθεί σε αυτόν. Ωστόσο, αν έχετε ήδη λογαριασμό χρήστη στον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών και κατά τη διάρκεια επίσκεψης της ιστοσελίδας μας είστε ήδη συνδεμένοι στον λογαριασμό σας, τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από τα κοινωνικά πρόσθετα  (plug-in) των κοινωνικών δικτύων θα μεταφερθούν αμέσως στο λογαριασμό σας. Αν δεν επιθυμείτε αυτή την μεταφορά στα δεδομένα του προφίλ σας στον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό, προτού επιλέξετε ένα κοινωνικό πρόσθετο (plug-ins) των κοινωνικών δικτύων.

Παρακαλώ έχετε υπόψιν σας ότι η Triumph δεν έχει καμία επιρροή στο αν και σε ποιο βαθμό οι αντίστοιχοι πάροχοι υπηρεσιών συλλέγουν προσωπικά δεδομένα. Η εταιρεία μας δεν έχει καμία πληροφορία αναφορικά με το πεδίο, τον σκοπό και τη διάρκεια αποθήκευσης των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι θα θεωρηθεί πολύ πιθανόν ότι τουλάχιστον η διεύθυνση IP και οι πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που χρησιμοποιείτε να χρησιμοποιούνται και να καταγράφονται μέσω των plug-ins των κοινωνικών δικτύων. Είναι, επίσης, πιθανό οι αντίστοιχοι πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν cookies.

Το πεδίο και το σκοπό συλλογής των προσωπικών δεδομένων από τους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών , όπως και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς μπορείτε να τις πληροφορηθείτε απευθείας από τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που είναι αναρτημένοι στους ιστοτόπους των αντίστοιχων αυτών παρόχων υπηρεσιών. Μπορείτε, επίσης, να λάβετε αντίστοιχα περισσότερες πληροφορίες για το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις προβλεπόμενες επιλογές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας σε:

 a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

https://en-gb.facebook.com/policy.php

b) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

c) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

§ 8 Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks)

Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται κατά καιρούς να περιέχουν συνδέσμους προς και από τις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων δικτύων, διαφημιστών και θυγατρικών εταιρειών. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς κάποια από αυτές τις ιστοσελίδες, παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι αυτές οι ιστοσελίδες διατηρούν δική τους πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ εμείς δεν υπέχουμε καμιά υποχρέωση ή ευθύνη γι’ αυτές τις πολιτικές. Παρακαλώ ελέγξτε αυτές τις πολιτικές, προτού υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σ’ αυτές τις ιστοσελίδες.

9?

§ 9 Τα Δικαιώματά σας ως Υποκείμενο Δεδομένων

Εφόσον τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάστηκαν, είστε υποκείμενο δεδομένων, με την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

· Σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάστηκαν από εμάς.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες των παραληπτών, στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα σας, την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού του δικαιώματος επεξεργασίας ή αντιρρήσεων, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, την προέλευση των δεδομένων σας, αν δε συλλέχθηκαν από εμάς, σχετικά με τη μεταβίβαση τους σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, την ύπαρξη της αυτοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης  προφίλ και, όπου εφαρμόζεται, ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.

· Σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ μπορείτε να απαιτήσετε άμεσα τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων που αποθηκεύτηκαν από εμάς.

· Σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ, μπορείτε να απαιτήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από εμάς, αν η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και του δικαιώματος της ενημέρωσης, για την τήρηση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

· Σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αν αμφισβητείται την ακρίβεια των δεδομένων, αν η επεξεργασία είναι παράνομη, αν δε χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα και αρνείστε τη διαγραφή τους προκειμένου να θεμελιώστε, ασκήσετε ή υποστηρίξετε νομικές αξιώσεις. Έχετε, επιπλέον, το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ αν έχετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ.

· Σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ, μπορείτε να ζητήσετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παρέχει να τα λαμβάνετε σε ένα δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή μπορείτε να ζητήσετε να διαβιβάζονται σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο.

· Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ως αποτέλεσμα, δε μας επιτρέπεται πια να συνεχίσουμε μελλοντικά την επεξεργασία των δεδομένων σας, βασιζόμενοι σε αυτή τη συγκατάθεση.

· Σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εποπτική αρχή της συνήθους διαμονής σας, τον τόπο εργασίας σας ή την έδρα της εταιρείας.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνώντας με την Triumph στην ηλεκτρονική  διεύθυνση service@uk.triumph.com ή στην Triumph Global Sales AG, Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Ελβετία.

 

§ 10 Δικαίωμα Εναντίωσης

Αν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε σκοπούς νόμιμων συμφερόντων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ, εφόσον υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την αντίρρησή σας στην ηλεκτρονική  διεύθυνση service@uk.triumph.com ή στην Triumph Global Sales AG, Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Ελβετία.

 

§ 11 Ασφάλεια Δεδομένων και Μέτρα Ασφαλείας

Δεσμευόμαστε για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας και για την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων. Προκειμένου να αποτρέψουμε την παραποίηση, την απώλεια ή την κακή χρήση των δεδομένων σας που αποθηκεύονται από εμάς, λαμβάνουμε εκτεταμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία ελέγχονται τακτικά και προσαρμόζονται στην πρόοδο της τεχνολογίας. Κάθε πράξη πληρωμής κρυπτογραφείται με την τεχνολογία SSL.

Ωστόσο, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι λόγω της δομής του διαδικτύου, είναι πιθανόν οι κανόνες της προστασίας των δεδομένων και τα προαναφερθέντα μέτρα ασφαλείας να μην τηρηθούν από άλλα πρόσωπα ή όργανα, για τα οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι. Συγκεκριμένα, μη κρυπτογραφημένα δεδομένα – π.χ. αν σταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) – μπορεί να διαβαστούν από τρίτα μέρη. Δεν μπορούμε να ασκούμε τεχνολογική επιρροή σε αυτό. Αποτελεί υπευθυνότητα του χρήστη να προστατέψει τα δεδομένα που παρέχονται από αυτόν κατά της κακής διαχείρισης με κρυπτογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

 


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ως χειριστές αυτής της σελίδας στο facebook, η εταιρεία μας (προσθέστε τη διεύθυνση της τοπικής εταιρείας Triumph) από κοινού με τον χειριστή του μέσου κοινωνικής δικτύωσης facebook (Facebook Ireland Ltd.) είμαστε υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 7 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Όταν συνδέεστε στη σελίδα μας στο facebook, τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται από τους παραπάνω αναφερόμενους υπευθύνους. Στη συνέχεια, ακολουθεί ενημέρωση για το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία και τα δικαιώματά σας.

Ως υπεύθυνοι χειρισμού αυτής της ιστοσελίδας, έχουμε καταλήξει σε συμφωνίες με το facebook, οι οποίες, μεταξύ άλλων, ρυθμίζουν τους όρους χρήσης της σελίδας του facebook. Κρίσιμοι είναι, επίσης, οι όροι παροχής υπηρεσιών του facebook, όπως επιπλέον οι υπόλοιποι όροι και οδηγίες που καταγράφονται στο τέλος.

 

2. ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ COOKIES

Σε σύνδεση με τη λειτουργία αυτής της σελίδας στο facebook, χρησιμοποιούμε τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του facebook (insights feature of facebook), για να αποκτήσουμε ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες για τους χρήστες της σελίδας μας στο facebook. Για το σκοπό αυτόν, το facebook αποθηκεύει ένα cookie στη συσκευή του χρήστη που επισκέπτεται τη σελίδα μας στο facebook. Το cookie περιέχει ένα μοναδικό κωδικό χρήστη και είναι ενεργό για περίοδο δύο ετών, εάν δεν διαγραφεί νωρίτερα. Ο κωδικός χρήστη μπορεί να συνδέεται με τα δεδομένα του χρήστη που είναι εγγεγραμμένος στο facebook.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies λαμβάνονται, καταγράφονται και επεξεργάζονται από το facebook και κυρίως όταν ο χρήστης επισκέπτεται τις υπηρεσίες του facebook, τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα μέλη της ομάδας facebook και τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του facebook. Επιπροσθέτως, άλλοι ιστότοποι, όπως οι  Συνεργάτες του facebook (Partners) ή ακόμα και τρίτα μέρη στην παροχή υπηρεσιών του facebook, ενδεχομένως χρησιμοποιούν cookies, για να παρέχουν υπηρεσίες στο facebook, διαφημίζοντας εταιρείες. Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των cookies από το facebook μπορείτε να βρείτε στο πεδίο πολιτική χρήσης cookie (cookie policy).

 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία των πληροφοριών δίνει τη δυνατότητα στο facebook να βελτιώσει το σύστημα διαφήμισης, το οποίο διανέμεται μέσω του δικτύου του, και επιτρέπει σε εμάς ως χειριστές της σελίδας στο facebook να αποκτήσουμε στατιστικά δεδομένα, το οποία δημιουργεί το facebook βασιζόμενο στις επισκέψεις της σελίδας μας στο facebook. Σκοπός της επεξεργασίας είναι να ελέγξουμε την προώθηση της δραστηριότητάς μας. Για παράδειγμα, μας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουμε γνώση αναφορικά με τα προφίλ των επισκεπτών, που αξιολογούν τη σελίδα μας στο facebook ή που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του ιστοτόπου, να παρέχουμε σε αυτούς περισσότερο σχετικό περιεχόμενο και να αναπτύξουμε χαρακτηριστικά, τα οποία ενδεχομένως να παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτούς.

Προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα πως μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας μέσω της σελίδας μας στο facebook, δημογραφικές και γεωγραφικές αξιολογήσεις δημιουργούνται και είναι διαθέσιμες σε εμάς βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου συγκεκριμένα να συγκεντρώσουμε διαφημίσεις, κατατασσόμενες βάσει των ενδιαφερόντων, χωρίς να γνωρίζουμε άμεσα την ταυτότητα του επισκέπτη. Αν οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το facebook μέσω πολλαπλών συσκευών, η συλλογή και η αξιολόγηση μπορεί να γίνεται μέσω των εκάστοτε αυτών συσκευών, εφόσον οι επισκέπτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες και συνδέονται στα προφίλ τους.

Τα παραγόμενα στατιστικά δεδομένα των επισκεπτών μεταβιβάζονται σε εμάς μόνο σε ανώνυμη μορφή. Δεν έχουμε πρόσβαση σε υποκρυπτόμενα δεδομένα.

 

4. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

Λειτουργούμε αυτή τη σελίδα Facebook, για να παρουσιάσουμε τις υπηρεσίες μας και να επικοινωνήσουμε με χρήστες του Facebook και άλλους ενδιαφερομένους, οι οποίοι επισκέπτονται τη σελίδα μας στο Facebook. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών πραγματοποιείται στη βάση των εννόμων συμφερόντων μας για μια βελτιωμένη εταιρική παρουσίαση (άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων).

 

5. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται κάποιες από τις συλλεχθείσες πληροφορίες να υποβληθούν επίσης σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την εγκατεστημένη στις ΗΠΑ Facebook Inc. Η Facebook Inc. έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων {συμφωνία “Privacy Shield” (προστασία της ιδιωτικής ζωής)} και γι’ αυτό το λόγο δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων. 

Η εταιρεία μας δεν κοινοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

6. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ

Οι χρήστες του Facebook μπορούν να αποφασίζουν, μέσω των ρυθμίσεων για τις προτιμήσεις διαφήμισης, σε ποιά έκταση θα καταγραφεί η συμπεριφορά τους ως χρηστών κατά την επίσκεψή τους στη σελίδα μας στο Facebook. Άλλες επιλογές παρέχονται από τις ρυθμίσεις του Facebook ή τη φόρμα για το δικαίωμα εναντίωσης. 

Η επεξεργασία των πληροφοριών μέσω των cookies που χρησιμοποιούνται από το Facebook μπορεί να αποτραπεί με την απόρριψη των cookies από τρίτα μέρη ή το Facebook μέσω των ρυθμίσεων περιηγητή (browser).

 

7. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ

Ως ιδιοκτήτης και χειριστής του δικτύου κοινωνικής δικτύωσης Facebook, το Facebook, ως από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας της σελίδας μας στο Facebook, είναι τελικώς υπεύθυνο για τα αιτήματα των υποκειμένων σχετικά με τη διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων τους και για την άσκηση περαιτέρω δικαιωμάτων για την προστασία των δεδομένων. Ως πάροχος του δικτύου κοινωνικής δικτύωσης και λόγω της ικανότητάς του να ενσωματώνει σελίδες, το Facebook έχει από μόνο του άμεση πρόσβαση στις ζητούμενες πληροφορίες και μπορεί αμέσως να λάβει κάθε αναγκαία δράση και να παρέχει τις πληροφορίες. Παρ’ όλα αυτά, εφόσον ζητηθεί η υποστήριξή μας, μπορούμε να επικοινωνήσουμε οποιαδήποτε στιγμή.

 

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων από την εταιρεία μας και τις λεπτομέρειες επικοινωνίας μαζί μας περιέχονται στην πολιτική απορρήτου στην ιστοσελίδα μας.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από το Facebook περιέχονται στην πολιτική απορρήτου του.

 


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αυτή η ιστοσελίδα που περιλαμβάνει πληροφορίες για την Triumph και το sloggi διατίθεται από την:

Member of the Managing Board – Karl-Heinz Gerl
Inter-Marketing GmbH
Marsstrasse 40
D-80335 München
Tel: +49 (0) 89 511180
email: campaign@sloggi.com

Αριθμός Καταχώρισης στο Δικαστήριο του Μονάχου HRB 5682 VAT-ID: DE 811170293