Accessibility
Skip to Content

Kariera

Firma Triumph należy do światowej czołówki firm z sektora bielizny damskiej, nocnej i strojów kąpielowych. Nasze kluczowe marki Triumph® i sloggi® dostępne są w ponad 120 krajach na całym świecie. Triumph International obsługuje 40,000 klientów hurtowych i sprzedaje swoje produkty w 4,050 kontrolowanych punktach sprzedaży prowadząc również sprzedaż on-line. Grupa Triumph jest członkiem Business Social Compliance Initiative (BSCI).

-----------

Triumph is one of the world’s largest intimate apparel companies. It enjoys a presence in over 120 countries with the core brands Triumph® and sloggi®. Globally, the company serves 40,000 wholesale customers and sells its products in 4,050  controlled points of sale as well as via several own online shops. The Triumph Group is a member of the Business Social Compliance Initiative (BSCI). 

Oferty pracy / Job Offers

Stanowiska administracyjno-biurowe i menedżerskie / Office and Management Positions 
Find our current local and worldwide office and management positions here. / Tutaj możesz sprawdzić nasze aktualne oferty pracy, zarówno w biurze lokalnym, jak i w biurach na całym świecie.
więcej

Oferty pracy w naszych sklepach i magazynie / Retail and Warehouse jobs
Find our current local jobs in retail, warehouses and factories here. / Tutaj znajdziesz lokalne oferty pracy w naszych sklepach i magazynie.

więcej

Oświadczenie o ochronie prywatności

W firmie TRIUMPH przywiązujemy szczególną wagę do prywatności i ochrony danych osobowych oraz do zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Przekazywane nam dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem ścisłej poufności oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i Oświadczeniem o ochronie prywatności oraz wyłącznie na użytek procesu rekrutacyjnego zarządzanego przy użyciu naszego systemu Application Tracking System (ATS).

Wszystkie pytania i sugestie dotyczące ochrony danych oraz systemu ATS należy kierować na adres: recruitment.europe@triumph.com.

 

§ 1   Administrator danych i ich zakres

 

Administratorem danych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz krajowego ustawodawstwa państw członkowskich UE i innych dyrektyw dotyczących ochrony danych jest:

Triumph Holding

Adres: Promenadenstrasse, 24 – CH5330 – Bad Zurzach

E-mail: recruitment.europe@triumph.com

WWW: www.triumph.com

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy narzędzia rekrutacyjnego firmy Triumph, dostępnego pod adresem https://eu3.advorto.com/TriumphInternational/LoginRegister.aspx (odtąd „nasz witryna internetowa”).

 

§ 2   Inspektor ochrony danych

 

Z administratorem danych można się skontaktować, pisząc na adres:

E-mail: dpo@triumph.com

§ 3   Definicja danych osobowych

 

Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmują one takie informacje, jak imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, adres IP lub zachowanie użytkownika. Informacje, których nie można (lub można, ale tylko przy nadmiernym wysiłku) powiązać z daną osobą, np. wskutek ich zanonimizowania, nie są danymi osobowymi. Do przetwarzania danych osobowych (np. ich zbierania, pobierania, wykorzystania, przechowywania lub przesyłania) zawsze niezbędna jest podstawa prawna lub zgoda użytkownika.

 

§ 4   Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

 

a)      Zakres i cel przetwarzania

 

Poprzez wprowadzenie swoich danych osobowych użytkownik udziela nam zgody na ich przetwarzanie w celu skutecznego i prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Użytkownik może zawsze wycofać udzieloną zgodę, jednak oznacza to, że będziemy musieli przerwać rozpatrywanie kandydatury użytkownika i nie będzie on brany po uwagę podczas poszukiwania osób do pracy w Grupie Triumph w przyszłości.

Jeśli użytkownik zgłosił swoją kandydaturę na konkretne stanowisko, jego dane zostaną udostępnione działowi rekrutacji. Jeśli oferta użytkownika ma charakter ogólny, jego dane zostaną udostępnione właściwemu działowi, w którym dostępne wakaty odpowiadają profilowi kwalifikacji użytkownika.

Jeśli kandydatura na konkretne stanowisko zostanie odrzucona, użytkownik może spróbować dopasować swój profil do innych odpowiednich stanowisk w Grupie Triumph. Żadne dane osobowe podane w ramach procesu rekrutacji nie zostaną przekazane firmom spoza Grupy Triumph.

 

b)     Podstawa prawna

 

Za podstawę prawną przetwarzania danych służy nam Artykuł 6, akapit 1, lit. f RODO. Przetwarzanie wspomnianych danych jest niezbędne do świadczenia naszych usług i z tego względu chroni prawnie uzasadniony interes naszej firmy.

 

c)      Usuwanie i okres przechowywania danych

 

Dane osobowe użytkownika aplikującego na stanowisko pracownika fizycznego usuniemy natychmiast po zakończeniu rekrutacji na to stanowisko. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do zażądania usunięcia jego danych osobowych w każdym dowolnym momencie.

§ 5   Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

 

W niektórych krajach Grupa Triumph może korzystać w celu przetwarzania danych z usług podmiotów zewnętrznych.

W tym przypadku Grupa Triumph zagwarantuje, że dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów rekrutacji i w zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Grupa Triumph podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkownika i uniemożliwienia uzyskania do nich dostępu bez upoważnienia.

 

§ 6   Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

 

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest „osobą, której dane dotyczą” w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) i przysługują jej następujące prawa:

·         Zgodnie z Art. 15 RODO prawo do żądania informacji o danych osobowych przetwarzanych przez nas.

W szczególności użytkownik może uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wnoszenia sprzeciwu, prawa do zgłoszenia skargi organowi nadzorczemu, pochodzeniu danych, jeśli nie zostały zebrane przez nas, o przekazywaniu danych do innych krajów lub organizacji międzynarodowych oraz stosowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, z profilowaniem włącznie oraz, w stosownych przypadkach, istotne informacje o zasadach ich podejmowania.

·         Zgodnie z Art. 16 RODO użytkownik może zażądać bezzwłocznego sprostowania błędnych danych lub uzupełnienia danych przechowywanych przez nas.

 

·         Zgodnie z Art. 17 RODO użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, pod warunkiem, że ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wyrażania opinii i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

·         Zgodnie z Art. 18 RODO użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeśli kwestionuje prawidłowość tych danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jeśli nie potrzebujemy już tych danych oraz jeśli sprzeciwia się ich usunięciu, ponieważ dane te są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Użytkownikowi przysługują też prawa wynikające z Art. 18 RODO, gdy wniósł sprzeciw do przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO.

 

·         Zgodnie z Art. 20 RODO użytkownik może zażądać, aby udostępnione nam dane osobowe zostały mu przekazane w ustrukturyzowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub aby zostały przekazane innej osobie.

 

·         Zgodnie z Art. 7 akapit 3 RODO użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie. W takiej sytuacji nie będziemy mogli w przyszłości kontynuować przetwarzania danych bazującego na tej zgodzie.

 

·         Zgodnie z Art. 77 RODO użytkownik ma prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego. W tym celu należy kontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

 

§ 7   Prawo do sprzeciwu

 

Gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z Art. 6 akapit 1, ust. 1, lit. f RODO, użytkownikowi przysługuje – jak wskazano powyżej – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na mocy Art. 21 RODO, jeśli tylko istnieją przyczyny wynikające ze szczególnej sytuacji użytkownika.

 

§ 8   Bezpieczeństwo danych i środki bezpieczeństwa

 

Zobowiązujemy się chronić prywatność użytkowników i zapewnić poufność ich danych osobowych. Aby zapobiegać manipulacjom, utracie lub nadużyciom danych przechowywanych przez nas, stosujemy kompleksowe techniczne i organizacyjne środki, które są regularnie kontrolowane i dostosowywane do zmian technologicznych.

 

Jednak zwracamy uwagę, że struktura Internetu oznacza, że inne osoby lub instytucje mogą nie przestrzegać zasad ochrony danych i powyżej wspomnianych środków bezpieczeństwa, a my nie ponosimy odpowiedzialności za takie przypadki.

W szczególności dotyczy to danych nieszyfrowanych (np. przesyłanych w wiadomościach e-mail), które mogą zostać odczytane przez osoby trzecie. Nie mamy na to żadnego technicznego wpływu. Za ochronę udostępnianych danych przed nadużyciem za pomocą szyfrowania lub innych metod odpowiada użytkownik.

 

Niniejszym potwierdzam przeczytanie powyższego oświadczenia o ochronie prywatności.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w sposób opisany w tym oświadczeniu.